Ef­ter­tan­ke

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Kan in­te so­va, lig­ger och fun­de­rar över bar­nens fram­tid, vår fram­tid.

Det­ta är sä­kert en smärt­sam ögo­n­öpp­na­re med myc­ket li­dan­de för många, men än­då en möj­lig­het på sikt.

Vi män­ni­skor får för­hopp­nings­vis mer för­stå­el­se och em­pa­ti för varand­ra, ego­is­men som väl va­rit den rå­dan­de va­ran un­der de se­na­re åren pla­nar kanske ut och vi får helt en­kelt en li­te snäl­la­re värld.

Kon­sum­tion och väl­färd hör som be­kant ihop, må­hän­da är den på­gåen­de epi­de­min en på­min­nel­se till män­ni­skan att vi mås­te tän­ka mer på Mo­der Jord och al­la dess in­vå­na­re. Vi mås­te gö­ra den om­ställ­ning­en som al­la pra­tar om, det­ta för en bätt­re mil­jö och där­med vårt eget väl­be­fin­nan­de.

Må­hän­da kan just om­ställ­ning­en bli lös­ning­en, unga kre­a­ti­va fö­re­ta­ga­re kan ska­pa en mer mil­jö­mäs­sig kon­sum­tion och där­med nya ar­bets­till­fäl­len.

Det är verk­li­gen dags att släp­pa fram de unga på ett an­nat sätt, men vik­tigt att de yng­re ock­så lyss­nar på den äld­re ge­ne­ra­tio­nen och att vi till­sam­mans byg­ger ett nytt och bätt­re sam­häl­le.

Se­dan mås­te ock­så sä­gas att de små fö­re­ta­gen med lo­kal han­del och an­nan verk­sam­het länge käm­pat i mot­vind, vi vill nog kun­na gå ut på stan och hand­la vå­ra va­ror, ses och um­gås.

Många glöm­mer nog att det var just små­fö­re­ta­gar­na som bygg­de vårt sam­häl­le och ska­pa­de sys­sel­sätt­ning för många, kanske är det dags att vi änd­rar li­te på vårt köp­be­te­en­de (nät­han­deln) och åt­minsto­ne del­vis tän­ker på vårt när­om­rå­de.

Till slut vill jag sä­ga att vi sit­ter al­la i sam­ma båt, låt fram­ti­den bli en sjö­tur ut­an för myc­ket stor­mar.

Las­se Fred­riks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.