Pre­miär­fis­ke för havs­ö­ring med tyd­li­ga re­strik­tio­ner

I går var det havs­ö­rings­pre­miär. I syf­te att skyd­da be­stån­det får man högst dra upp två öring­ar per fis­ka­re och dygn. Att läg­ga nät på grun­da­re om­rå­den än tre me­ter är för­bju­det. EU vill ock­så ve­ta vem som fri­tids­fis­kar. För­slag om re­gi­stre­ring av fri­tid

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ulf Blom­gren

En öring som är mind­re än 45 cen­ti­me­ter ska åter­ut­sät­tas med var­sam­het, skri­ver läns­sty­rel­sen. ”Dril­la fis­ken så kort tid som möj­ligt och lyft den in­te upp ur vatt­net och om du ska ta i den så an­vänd blö­ta hän­der för att in­te ska­da fis­kens slemskikt”, skri­ver läns­sty­rel­sen i si­na råd in­för ons­da­gens pre­miär­fis­ke och tilläg­ger att myn­dig­he­ter­na kom­mer att ha för­stärkt fis­ke­till­syn de kom­man­de da­gar­na.

Sär­skil­da reg­ler gäl­ler för fis­ke i Ide­fjor­den. Det in­ne­bär att man här får dra upp li­te mind­re öring­ar. Där gäl­ler att havs­ö­ring­en som tas upp in­te får va­ra mind­re än 40 cen­ti­me­ter stor. Det­ta be­ror på sär­skilt av­tal som finns mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge gäl­lan­de just gräns­fjor­den mel­lan län­der­na.

Men helt nytt för pre­miä­ren den 1 april är att norr­män­nen in­te får pas­se­ra över bron, för att fis­ka på den svens­ka si­dan. Det är ing­et april­skämt ut­an be­ror på de nors­ka skar­pa co­ro­na­reg­ler­na, som in­ne­bär 14 da­gars ka­rens om en norr­man va­rit över på svens­ka si­dan.

Ett an­nat kon­troll­be­hov står EU för, där ett lag­för­slag går ut på att al­la fri­tids­fis­ka­re ska re­gi­stre­ras. Det blir ak­tu­ellt nu när EU:s med­lems­sta­ter för­hand­lar om fler reg­ler, utö­ver dem som re­dan gäl­ler yr­kes­fis­ket, som ska skyd­da ho­ta­de fisk­be­stånd och ar­ter. En­ligt för­sla­get vill EU få grepp om hur myc­ket fisk som fri­tids­fis­ket/sport­fis­ket egent­li­gen drar upp ur ha­vet runt vå­ra kus­ter.

Sve­ri­ges re­ge­ring ver­kar dock in­te så in­tres­se­rad av to­tal­kon­troll av fri­tids­fis­ka­re. ”När det gäl­ler för­lag om fri­tids­fis­ke mot­sät­ter sig re­ge­ring­en ge­ne­rel­la be­stäm­mel­ser för fri­tids­fis­ket på EU-ni­vå”, lå­ter lands­bygds­mi­nis­ter Jen­nie Nils­son häl­sa till TT via sin pressek­re­te­ra­re Si­mon An­ders­son.

– Det kan va­ra vik­tigt för fis­ke­för­valt­ning­en att få in även fångs­ter­na från fis­ke som sker på fri­ti­den. Det­ta vi­sar ju till ex­em­pel att man re­dan re­gle­rat hur många tors­kar fri­tid­fis­ket får dra upp i Öresund, sä­ger fis­ke­ri­kon­su­lent Key Höglind på läns­sty­rel­sen.

Bild: Sö­ren Hå­kanlind

Du får ta upp högst två så­da­na här per dygn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.