Fruit­gu­ard årets UF-fö­re­tag i Fyr­bo­dal

Den re­gi­o­na­la fi­na­len för UF-fö­re­tag i Fyr­bo­dal är av­gjord och Strömstad Gym­na­si­ums fö­re­tag Fruit­gu­ard lyc­ka­des för­sva­ra ti­teln Årets UF-fö­re­tag som för­ra året gick till Sea Tea, ock­så från Strömstad.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Lin­da Smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

I van­li­ga fall bru­kar fi­na­len va­ra i sam­band med en UF-mäs­sa, men co­ro­na­vi­ru­set kom emel­lan och mäs­san ställ­des in. Cal­le Matts­son, en av de­lä­gar­na i UF-fö­re­ta­get Fruit­gu­ard, be­rät­tar att al­la fö­re­tag som var kva­li­fi­ce­ra­de till de oli­ka ka­te­go­ri­er­na fick väl­ja om de vil­le åka ner till Troll­hät­tan och pre­sen­te­ra sitt fö­re­tag för ju­ryn, el­ler om man vill gö­ra det di­gi­talt.

Till­sam­mans be­stäm­de de sig för att åka. Be­ske­det dä­re­mot, fick de di­gi­talt och det var in­te vil­ket be­sked som helst, Fruit­gu­ard blev ut­sedd till Årets UF-fö­re­tag i Fyr­bo­dal med mo­ti­ve­ring­en:

”För en håll­bar af­färsi­de med ett håll­bart tänk. Med ett brin­nan­de in­tres­se var de i sin fi­na pre­sen­ta­tion i sitt es­se. För att bi­dra till ett håll­bart sam­häl­le och att mins­ka frukt­svinn, lägg den­na pro­duk­ten i ditt frukt­fat så hål­ler fruk­ten. Det blir win-win”.

Ut­mär­kel­sen har de fått för en fi­nur­lig li­ten sak som brom­sar mog­nads­pro­ces­sen av frukt och grön­sa­ker, så att det hål­ler sig läng­re. Dess­utom är pro­duk­ten helt ny på den svens­ka mark­na­den.

Cal­le Matts­son be­skri­ver det som en li­ten me­tall­be­hål­la­re med ut­se­en­det av en te­sil, där man pla­ce­rar en på­se med små korn i – likt på­sar som bru­kar fin­nas i skor och i kläds­fic­kor i bu­tik – som fång­ar upp ga­sen ety­len som fruk­tens mog­nads­hor­mon av­ger.

– Man by­ter ut den ef­ter tre må­na­der och den är mil­jö­vän­lig så den är ba­ra att slänga.

– Vi bru­kar jäm­fö­ra med det här ex­emp­let med ba­na­ner­na, att när de kom­mer in till fri­ham­nen i Gö­te­borg är de grö­na och fi­na, och då tar de bort den här ety­leng­a­sen och sen da­gen in­nan de ska till bu­ti­ken släp­per man på den igen och då är de la­gom mog­na när de når bu­ti­ker­na. Så det är li­te mer en var­dags­lös­ning, vår pro­dukt.

Idén fick han och hans kom­pan­jo­ner Nils Hil­mers­son och So­fia Wal­dersnes när de såg hur myc­ket frukts som slängs i mat­af­fä­rer­na där de job­bar. Ge­nom en per­son i Strömstad fick de kon­takt med ett fö­re­tag i USA som till­ver­kar de små på­sar­na.

– Men de ha­de pa­tent och de­sign­skydd, be­rät­tar han.

Till slut fick de ige­nom ett sam­ar­bets­av­tal och kun­de be­stäl­la hem på­sar­na från USA och be­stäl­la me­tall­be­hål­lar­na från ett an­nat fö­re­tag.

– Vi har i dag om­satt över 18 000 kro­nor så det går bra. Det är väl­digt kul, sä­ger Cal­le Matts­son.

Bild: Em­ma He­le­na Nor­den­holt

Cal­le Matts­son, So­fia Wal­dersnes och Nils Hil­mers­son vil­le gö­ra nå­got för mil­jön och in­om håll­bar­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.