”Re­stau­rang­er, han­del och ho­tell har drab­bats hår­dast”

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Det är hi­sto­riskt höga varsel­tal i Sve­ri­ge och sär­skilt hårt slår co­ro­nakri­sen mot han­del, ho­tell och re­stau­rang­er – bran­scher som nor­ra Bo­hus­län i hög grad le­ver på.

– Gräns­han­deln har ju fått det rik­tigt tufft när flö­det stan­nat upp helt och hål­let på grund av den stäng­da grän­sen, sä­ger Leif Jo­hans­son, chef vid Ar­bets­för­med­ling­en Fyr­bo­dal.

Hälf­ten av små­fö­re­ta­gen i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen kom­mer att kort­tidsper­mit­te­ra med­ar­be­ta­re. Det vi­sar Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­rens färs­ka un­der­sök­ning. Sär­skilt hårt drab­ba­de sek­to­rer är han­deln och ho­tell- och re­stau­rang­nä­ring­en, in­te minst i nor­ra Bo­hus­län som är så be­ro­en­de av den nors­ka till­ström­ning­en av kun­der.

Leif Jo­hans­son är chef med in­rikt­ning på ar­bets­gi­va­re för Ar­bets­för­med­ling­en Fyr­bo­dal.

– Vi ser ju att han­del, ho­tell och re­stau­rang är bland de bran­scher som drab­bats hår­dast av co­ro­nakri­sen, in­te minst na­tur­ligt­vis up­pe i gräns­trak­ter­na mot Nor­ge där man är helt be­ro­en­de av nors­ka kun­der.

Hur många hand­lar det om som bli­vit vars­la­de i nor­ra Bo­hus­län?

– På grund av sek­re­tess­reg­ler kan jag in­te gå in på an­tal vars­la­de per ort, men det är 5 967 som bli­vit vars­la­de i Väst­ra Gö­ta­land till följd av co­ro­nakri­sen, och 36 800 i he­la ri­ket.

Var­sel är en för­var­ning om att fö­re­tag kan be­hö­va sä­ga upp an­ställ­da in­om någ­ra må­na­der.

– Ing­en vet när den här si­tu­a­tio­nen kan ta slut, för­hopp­nings­vis gör den ju det snart men det finns det folk som har be­tyd­ligt bätt­re koll på än jag. Men med tan­ke på det­ta så har ju fö­re­ta­gen kort­tidsper­mit­te­ring­ar som ett in­stru­ment – då går sta­ten till­fäl­ligt in med eko­no­misk hjälp un­der en pe­ri­od. Se­dan när det­ta ta­git slut så har fö­re­ta­gen sin per­so­nal kvar.

Många in­om han­del och tu­rism har del­tids- och tim­jobb, och det är de som ry­ker först.

– De syns in­te ens i vår sta­tistik. För många ung­do­mar och ut­ri­kes­föd­da är det­ta de­ras förs­ta jobb, och de har ty­värr in­te möj­lig­het att bli per­mit­te­ra­de ut­an de blir helt en­kelt av med job­bet.

Att ni själ­va i Ar­bets­för­med­ling­en har fått gö­ra er av med per­so­nal

och stänga många kon­tor, stäl­ler det till pro­blem för er i det här lä­get?

– Ja, vi har ju tap­pat myc­ket per­so­nal så det blir mer att gö­ra för var och en i ett sånt här lä­ge. Vi har fått stänga många kon­tor, bland an­nat i Ta­num, me­dan Strömstad bli­vit ett kon­tor som är öp­pet för tids­bok­ning. Men vår myn­dig­het har sat­sat myc­ket på det di­gi­ta­la, det blir fär­re mö­ten på kon­to­ren

när vi skö­ter det mesta via te­le­fon och da­tor.

Kan ni hjäl­pa folk att stäl­la om till jobb som är ef­ter­frå­ga­de, som in­om vår­den?

– Ja, det in­går i vårt upp­drag – vår­den be­hö­ver ex­tra myc­ket per­so­nal nu och vi hjäl­per till med att för­med­la jobb och ut­bild­ning­ar.

Bild: Jo­han­na Jo­sep­hs­son

Leif Jo­hans­son är chef med in­rikt­ning på ar­bets­gi­va­re in­om Ar­bets­för­med­ling­en Fyr­bo­dal (Ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.