Äldre­per­so­nal lar­mar: pressas att job­ba trots hos­ta

Ny­he­ter: De äld­re är sär­skilt ho­ta­de av co­ro­na­smit­tan. Men på He­de­går­dens äldre­bo­en­de sä­ger per­so­nal att de pressas av che­fer­na att kom­ma in och job­ba trots att de har hos­ta.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

Så fort Folk­hälso­myn­dig­he­ten gick ut med si­na re­kom­men­da­tio­ner fat­ta­de vår kon­takt på He­de­går­dens äldre­bo­en­de be­slu­tet att stan­na hem­ma. Hen var för­kyld och hos­ta­de. De föl­jan­de da­gar­na ring­de che­fer­na dag­li­gen och und­ra­de när hen skul­le va­ra på plats igen.

Men för­kyl­ning­en höll i sig och ef­ter någ­ra da­gar fick hen hö­ra att ”man kan in­te va­ra hem­ma hur länge som helst”.

– När man får hö­ra sånt kän­ner man sig pres­sad att kom­ma till­ba­ka. Jag sa att jag fort­fa­ran­de var för­kyld och då frå­ga­de de om jag vil­le job­ba än­då. Men jag sa att jag in­te vil­le det.

Hos­tan höll i sig.

– Che­fen sa att jag kun­de kom­ma till­ba­ka om jag in­te hos­ta­de jät­te­myc­ket. Någ­ra gång­er per dag var okej, om jag hos­ta­de mer kun­de jag stan­na hem­ma. Då sa jag att jag hos­ta­de mer än någ­ra gång­er per dag och fick hö­ra att jag kun­de job­ba om jag an­vän­de mun­skydd.

På Folk­hälso­myn­dig­he­tens hem­si­da står det: ”Kän­ner du dig sjuk med sym­tom som snu­va, hos­ta el­ler fe­ber ska du för­sö­ka lå­ta bli att träf­fa and­ra män­ni­skor. Gå in­te till job­bet, sko­lan el­ler för­sko­lan.

Det gäl­ler även om du ba­ra kän­ner dig li­te sjuk.”

– Jag sa till che­fer­na att jag vil­le föl­ja re­kom­men­da­tio­ner­na men de fort­sat­te sä­ga att det gick bra med mun­skydd.

Hur gick tan­kar­na när du hör­de det?

– Det kän­des kons­tigt och läs­kigt ef­tersom man job­bar med äld­re per­so­ner som är i risk­zon. Jag kan smit­ta åt­ta per­so­ner på en dag. Det känns in­te som om che­fer­na tar re­kom­men­da­tio­ner­na se­ri­öst.

Till slut kän­de sig hen så pres­sad att kom­ma till­ba­ka till He­de­går­dens äldre­bo­en­de att hen gick med på det, med löf­tet om att det skul­le fin­nas mun­skydd till­gäng­li­ga. Det vi­sa­de sig in­te stäm­ma, en­dast vi­sir fanns på plats.

– Det kän­des jät­te­kons­tigt att job­ba med hos­ta. Man vill ju in­te gö­ra det men om che­fen sä­ger det, då känns det li­te som att man får gå med på det. Det kän­des hel­ler in­te bra att ha va­rit bor­ta från job­bet i två vec­kor. När jag kom dit ång­ra­de jag mig men jag gjor­de det än­då. Jag kän­de mig pres­sad.

Käns­lan av att det var fel att va­ra på ar­bets­plat­sen fick hen att åka hem igen och där har hen stan­nat se­dan dess.

– Jag fick ing­en kom­men­tar från de gam­la in­nan jag åter­vän­de hem. Men jag tyc­ker in­te att det kän­des schysst mot dem. Många är de­men­ta så de har in­te all­tid med sig den ny­hets­bild som finns. De fles­ta är över 75 år men någ­ra är yng­re. Det finns ing­en som in­te är i risk­grupp.

Hen är oro­lig för vad che­fer­nas age­ran­de kan le­da till.

– Man får tän­ka sig för. He­de­går­den har åt­ta av­del­ning­ar med åt­ta per­so­ner i var­je. Om al­la blir smit­ta­de sam­ti­digt blir det en stor be­last­ning för sjuk­vår­den.

– Det känns in­te okej mot var­ken vård­ta­ga­re el­ler an­hö­ri­ga att tum­ma på re­kom­men­da­tio­ner­na. Det­ta är män­ni­skor i risk­zon som li­tar på att vi gör allt vi kan för att skyd­da dem i en tid då de be­hö­ver vård.

Sjuk­från­va­ron är hög på många en­he­ter in­om Ta­nums kom­mun med an­led­ning av co­vid-19. Många är hem­ma med in­flu­en­sa­sym­tom, en­ligt kom­mu­nens hem­si­da.

– Jag har in­te va­rit på job­bet den se­nas­te vec­kan men de har pro­blem med att hit­ta vi­ka­ri­er även i van­li­ga fall. När jag ring­er till be­man­ning­en sä­ger de att de får le­ta ef­ter per­so­nal, che­fer­na vill nog in­te att man ska va­ra sjuk.

He­le­na Lil­lie­b­jel­ke är av­del­nings­chef för äldre­omsor­gen i Ta­nums kom­mun och till­för­ord­nad för­valt­nings­chef in­om om­sor­gen.

Det kän­des jät­te­kons­tigt att job­ba med hos­ta

– Vi har haft en hög sjuk­från­va­ro som va­rit kopp­lad till co­ro­na­si­tu­a­tio­nen. Från­va­ron är stör­re än nor­malt ef­tersom vi föl­jer Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner. Vi har de ba­sa­la hy­gi­enru­ti­ner­na och är no­ga med kom­mu­ni­ka­tio­nen, sä­ger hon.

En­ligt He­le­na Lil­lie­b­jel­ke kla­rar be­man­nings­en­he­ten att täc­ka upp den sjuk­skriv­na per­so­na­len.

– Vi har go­da ru­ti­ner för hur vi bac­kar upp sjuk­från­va­ron. Be­man­nings­en­he­ten har va­rit in­ne ex­tra myc­ket och den täc­ker he­la glap­pet.

När hon får hö­ra histo­ri­en från He­de­går­dens äldre­bo­en­de för­vå­nas hon.

– Jag blir kon­fun­de­rad när jag hör det. Vi är tyd­li­ga med de rikt­lin­jer som gäl­ler. Det är svårt för mig att ut­ta­la mig om ett en­skilt fall. Vi föl­jer rikt­lin­jer och det vet jag att al­la che­fer gör.

Tid­ning­ens käl­la på He­de­går­den nämn­de si­na när­mas­te che­fer vid namn. Finns det möj­lig­het att få pra­ta med dem?

– Kom­men­ta­rer kom­mer ifrån mig. Är det nå­gon som är av en an­nan upp­fatt­ning är det bätt­re att de hör av sig till mig, sä­ger He­le­na Lil­lie­b­jel­ke.

En stund se­na­re ring­er hon upp. Då har hon pra­tat med de namn­giv­na che­fer­na på He­de­går­dens äldre­bo­en­de.

– Ing­en av che­fer­na känns vid det här. I ar­be­tet är det myc­ket gräns­drag­ning­ar och det är all­tid en di­a­log. Men vad du be­skri­ver kän­ner de in­te igen.

Vad tän­ker du om det här?

– Vi föl­jer de rikt­lin­jer som finns.

Tol­kar jag dig rätt att du in­te tror på per­so­na­len på He­de­går­dens äldre­bo­en­de?

– Jag vill in­te kom­men­te­ra en­skil­da fall så det är bätt­re att den per­so­nen hör av sig till mig. Nu är jag jät­te­fo­ku­se­rad på att hål­la bor­ta smit­tan från vå­ra äld­re. Det är a och o för oss, sä­ger He­le­na Lil­lie­b­jel­ke.

Ro­ger Wal­len­tin (C) är ord­fö­ran­de i om­sorgs­nämn­den i Ta­nums kom­mun.

– Det är olyck­ligt om per­so­nal kän­ner sig pres­sad att gå till job­bet även om man är sjuk. Man ska stan­na hem­ma om man har sym­tom, sä­ger han.

Han är väl med­ve­ten om den svå­ra per­so­nal­si­tu­a­tion som nu är om­sor­gens verk­lig­het.

– Om än­nu fler blir sju­ka blir det ett än­nu stör­re pro­blem. Skul­le si­tu­a­tio­nen för­vär­ras blir det än­nu vik­ti­ga­re med per­sonal­för­sörj­ning.

In­om den kom­mu­na­la po­li­ti­ken job­bar de nu med att ta fram en lös­ning för att täc­ka upp den höga sjuk­från­va­ron. In­om vis­sa en­he­ter är sjuk­ta­len up­pe i 20 pro­cent, en­ligt ho­nom.

– I kris­si­tu­a­tio­ner är det vik­tigt att man kan tän­ka an­norlun­da och ta in per­so­ner som vill job­ba. Nu fri­ställs det många, då gäl­ler det att vi hit­tar dem. Men i förs­ta hand tit­ta i kom­mu­na­la verk­sam­he­ter. Där kan det fin­nas per­so­ner med rätt ut­bild­ning som kan ryc­ka in.

Att per­so­nal pressas till att job­ba trots sym­tom är nå­got som Ro­ger Wal­len­tin (C) har svårt att smäl­ta.

– Jag vill ju helst in­te tro att det är så. Är man krass­lig ska man som bo­en­de­sam­ord­na­re el­ler med­ar­be­ta­re stan­na hem­ma. Man kan in­te bli tving­ad att job­ba, och det är än­nu vik­ti­ga­re när man job­bar med äld­re.

– Det är skö­ra­re män­ni­skor. Där­för bär man på ett stör­re an­svar när man job­bar på äldre­bo­en­de. Vi ska in­te tvinga nå­gon att job­ba som in­te är frisk. Det ska in­te va­ra så, sä­ger han.

Bild: Andre­as Ols­son

”Vi ska in­te tvinga nå­gon att job­ba som in­te är frisk. Det ska in­te va­ra så”, sä­ger Ro­ger Wal­len­tin (C), ord­fö­ran­de i om­sorgs­nämn­den i Ta­nums kom­mun (ar­kiv­bild).

Bild: Lin­da Smith

Ro­ger Wal­len­tin (C) vill täc­ka upp per­so­nal­bris­ten in­om vår­den ge­nom snabbut­bild­ning­ar.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

He­de­går­den i Ta­nums­he­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.