Or­velingrup­pen per­mit­te­rar över hälf­ten

Or­velingrup­pen har per­mit­te­rat en stor del av si­na an­ställ­da i co­ro­nakri­sens spår. Ulf Palm, press­an­sva­rig vid Or­ve­lins, vill in­te upp­ge nå­gon siff­ra men be­kräf­tar att det rör sig om mer än hälf­ten av per­so­na­len, så­väl bu­tiksan­ställ­da som tjäns­te­per­so­ner.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Nord­by Shop­ping­cen­ter är sär­skilt hårt drab­bat – för­ra vec­kan var han­deln 95 pro­cent läg­re än sam­ma vec­ka för­ra året. Nu tit­tar Or­ve­lin på lös­ning­ar för att bu­ti­ker­na ska kun­na be­ta­la hy­ror­na.

– Det har ju bli­vit ett tvär­stopp för han­deln. Fram­för allt har det sla­git mot grän­sen, men även in­ne i Strömstad, sä­ger Ulf Palm, press­an­sva­rig vid Or­ve­lin.

– Det har ju bli­vit ett tvär­stopp för han­deln. Fram­för allt har det sla­git mot grän­sen, men även in­ne i Strömstad, sä­ger han.

De nya reg­ler för kort­tidsper­mis­sion som kom­mit un­der kri­sen har pas­sat si­tu­a­tio­nen in­om kon­cer­nen bra, sä­ger han.

– Det hand­lar in­te om att per­mit­te­ra på 100 pro­cent av ar­bets­ti­den ut­an på 60.

Kra­ven för att en ar­bets­gi­va­re ska få kort­tidsper­mit­te­ra med stat­ligt stöd för att re­du­ce­ra si­na kost­na­der för arbetskraf­t är bland an­nat att de som per­mit­te­ras är drab­ba­de av en till­fäl­lig ned­gång för­or­sa­kad av co­ro­nakri­sen.

Just det­ta be­to­nar Ulf Palm är fal­let med gräns­han­deln.

– Vi har ing­en an­nan tro än att det ska kom­ma igång igen. Grän­sen kom­mer att öpp­nas. Nor­ges eko­no­mi är stark och de­ras po­li­tik för livs­me­dels­pri­ser kom­mer att be­stå.

Det kom­mer att va­ra bil­li­ga­re att hand­la i Sve­ri­ge än i Nor­ge.

– Ska jag för­sö­ka gis­sa tror jag grän­sen kan öpp­na nå­gon gång i må­nads­skif­tet maj–ju­ni. För­hopp­nings­vis ti­di­ga­re.

Den se­nas­te ti­den har myc­ket kret­sat kring Nord­by Shop­ping­cen­ter, där Or­ve­lin är en av ägar­na och har 110 hy­res­gäs­ter. Köp­cent­ret är hårt drab­bat av gräns­han­delns tvär­nit och Ulf Palm för sam­tal med många av hy­res­gäs­ter­na om hur si­tu­a­tio­nen ska tack­las. Bå­de mind­re bu­tiksä­ga­re och de sto­ra ked­jor­na drab­bas.

– Det var 95 pro­cent ner för Nord­by för­ra vec­kan i jäm­fö­rel­se med sam­ma vec­ka för­ra året, sä­ger han.

Myc­ket hand­lar om att fin­na lös­ning­ar för de som in­te kla­rar att be­ta­la hy­ran. Det kan hand­la om att ge an­stånd med att be­ta­la hy­ran el­ler del av hy­ran. Man kan till ex­em­pel få be­ta­la för en må­nad istäl­let för kvar­tals­hy­ra.

– Vi ser på si­tu­a­tio­nen och för­sö­ker hit­ta lös­ning­ar som un­der­lät­tar.

Al­la är in­te i sam­ma si­tu­a­tion, på­pe­kar han.

– En del är väl­digt lik­vi­da, and­ra har det tuf­fa­re.

– Vi har haft 16 väl­digt bra år. Vi får kla­ra så­dant här. Vi lig­ger bra till men vi är ock­så sår­ba­ra.

Har ned­gång­en in­ver­kan ock­så på and­ra de­lar av er verk­sam­het, till ex­em­pel det pla­ne­ra­de byg­get på He­de­lins­ka?

– Det krävs ka­pi­tal för att hål­la igång. Kri­sen kos­tar peng­ar och det kom­mer att få kon­se­kven­ser för oss. Det är för ti­digt att sä­ga hur det på­ver­kar. Men må­let är att kom­ma ur det­ta star­ka­re och kom­ma igen.

– För­ut­sätt­ning­ar­na för en bra gräns­han­del be­står.

Vi har haft 16 väl­digt bra år. Vi får kla­ra så­dant här.

Ulf Palm

Bild: Ja­kob Si­mon­son

De stäng­da grän­ser­na har lagt han­dels­om­rå­de­na kring Svi­nesund och Nord­by i stort sett öde.

Bild: Ka­ri Hol­m­wall

Ulf Palm, Or­velingrup­pen, för sam­tal med hy­res­gäs­ter­na på Nord­by om hur man ska tack­la si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.