”Vi är många som so­ver då­ligt nu”

Strömstad får re­gi­o­nens och lands­höv­ding­ens hjälp att fäs­ta re­ge­ring­ens upp­märk­sam­het på det spe­ci­ellt ut­sat­ta lä­get i kom­mu­nen, när bå­de gräns­han­del och tu­rism stört­dy­ker. En grupp in­om re­gi­o­nen kom­mer att ar­be­ta med att ta fram för­slag till åt­gärds­pro­gr

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Strömstad har bett lands­höv­ding­en om hjälp att för­kla­ra för re­ge­ring­en hur ex­tra hårt drab­bad kom­mu­nen är av co­ro­nakri­sen. Nu får re­ge­ring­en ett brev om lä­get och Strömstad sam­ar­be­tar med re­gi­o­nen för åt­gärdsmo­del­ler.

– Vi är sär­skilt ut­sat­ta. Lä­get är pre­kärt. Mel­lan 1 200 och 1 300 per­so­ner är vars­la­de el­ler per­mit­te­ra­de, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Mats Broc­ker.

I mån­dags skrev Strömstads kom­mun­di­rek­tör Mats Broc­ker till lands­höv­ding­en och bad om hjälp att få igång en di­a­log med re­ge­ring­en. Re­spon­sen kom snabbt. Re­dan på ons­da­gen satt Mats Broc­ker i Skype­mö­te med Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen och läns­sty­rel­sen.

– Vi har kom­mit fram till att re­ge­ring­en har fat­tat klo­ka be­slut som nog får ef­fekt på sikt, men att de in­te träf­far helt rätt i Strömstad. De räc­ker in­te, helt en­kelt, sä­ger Mats Broc­ker.

– Vi är sär­skilt ut­sat­ta. Lä­get är pre­kärt. Mel­lan 1 200 och 1 300 per­so­ner är vars­la­de el­ler per­mit­te­ra­de, sä­ger han och be­dö­mer att det kan rö­ra sig om 25 pro­cent av den ar­bets­fö­ra be­folk­ning­en.

– Det är ba­ra att gå ut på ga­tor­na och tit­ta. Det är stor skill­nad på Strömstad och and­ra or­ter i Bo­hus­län. Här är som en gre­kisk ö i no­vem­ber.

Or­sa­ken är Strömstads sto­ra be­ro­en­de av två sek­to­rer, gräns­han­del och tu­rism, som bå­da lam­sla­gits av co­ro­nakri­sen till följd av re­se­re­strik­tio­ner och stäng­da grän­ser.

– Det här vill vi in­te va­ra med om en gång till. Strömstad har mått bra, men nu ser vi hur sår­ba­ra vi är. Vi mås­te få be­folk­ning­en an­ställ­nings­bar ock­så in­om and­ra om­rå­den. Men det för­ut­sät­ter att det ock­så finns ar­bets­gi­va­re in­om and­ra om­rå­den?

– Ja, vi mås­te fun­de­ra över hur vi får hit fö­re­tag som skil­jer sig från de fö­re­tag som finns i dag. Gär­na in­du­stri­er, men ock­så and­ra.

– Och vi be­hö­ver job­ba me­ra med vå­ra gran­nar på and­ra si­dan grän­sen. Där finns nor­malt sett en stor ar­bets­mark­nad.

– Vi mås­te ha fler ben att stå på, bland an­nat go­da ut­bild­ning­ar. För en barn­fa­milj i Gö­te­borg som vill flyt­ta till Bo­hus­län ska va­let va­ra en­kelt. Strömstad ska ha en bra ar­bets­mark­nad och bra ut­bild­ning.

Slut­sat­sen är att det nu be­hövs ar­be­te på så­väl kort som lång sikt för att för­änd­ra si­tu­a­tio­nen.

Ett re­sul­tat av sam­ta­len med re­gi­o­nen och läns­sty­rel­sen är att re­gi­o­nen star­tar en ar­bets­grupp som ska de­sig­na åt­gärds­pro­gram.

– Vi är in­bjud­na att va­ra med. Vi star­tar ett sam­ar­be­te och jag ska för­sö­ka få med fler kust­kom­mu­ner. Det är vi som har ett spe­ci­ellt lä­ge.

Ett an­nat re­slu­tat av kon­tak­ter­na är att ett brev, un­der­teck­nat av lands­höv­ding­en, kom­mer att gå till re­ge­ring­en. Det ska för­kla­ra att det be­hövs ex­tra in­sat­ser för de kom­mu­ner som drab­bas ex­tra hårt av co­ro­nakri­sen.

– Vi är många som so­ver då­ligt nu, sä­ger Mats Broc­ker.

Men han är glad över den snab­ba re­spon­sen från läns­sty­rel­se och re­gi­on.

– De hör­de av sig ef­ter 24 tim­mar när jag skic­ka­de bre­vet.

Bild: Lin­da Smith

Strömstads kom­mun­di­rek­tör Mats Broc­ker är glad över den blixt­snab­ba re­spon­sen på sitt rop om hjälp från läns­sty­rel­sen och re­gi­o­nen. ”Lä­get är pre­kärt”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.