Strömstads rodd­klubb trä­nar i med­vind

Rodd­bå­tar­na byt­tes ut mot in­ter­vall­trä­ning på tor­ra land. Strömstads rodd­klubb har i drygt tre år ar­ran­ge­rat kon­di­tions- och styrke­pass på tors­da­gar­na. Ini­ti­a­ti­vet öpp­nar för po­si­ti­va mö­ten och frisk­vård för män­ni­skor med oli­ka id­rotts­bak­grun­der – men med

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Den hår­da vin­den och co­ro­na­pan­de­min stop­pa­de in­te hur­ti­ga trä­nings­del­ta­ga­re från Strömstads rodd­klubb. Grupp­trä­nings­pas­set i Ströms­da­len ge­nom­för­des med bravur.

Trä­nings­grup­pen, som trot­sat hård och ky­lig vind, är om­kring tio till an­ta­let. De har sam­lats ut­an­för rodd­klub­bens lo­ka­ler. Och det är just på grund av vä­der­för­ut­sätt­ning­ar som da­gens pass i rodd­bå­tar­na har byts ut mot in­ter­vall i Ströms­da­len. Men det gör in­te så myc­ket, tyc­ker Jer­ker Axelsson, ti­di­ga­re ak­tiv rod­da­re i för­e­ning­en. Tors­dags­trä­ning­en har bli­vit ru­tin.

– Jag har kom­mit hit till rodd­klub­ben de se­nas­te tre åren. På vin­tern blir det myc­ket trä­ning på rodd­ma­ski­nen. Ef­teråt kör vi cir­kel­trä­ning. Det är trev­ligt att trä­ning­en blir kon­ti­nu­er­lig, sä­ger han.

Bakom ini­ti­a­ti­vet med tors­dags­trä­ning­en står Oscar Russ­berg, vice ord­fö­ran­de i för­e­ning­en, och Ka­rin Ma­rie Ut­ne Bels­by. Du­on får lovord av Jer­ker Axelsson.

– De är väl­digt duk­ti­ga på att dri­va trä­ning­en. Ut­an dem ha­de trä­ning­en in­te fun­nits, sä­ger han.

Den hår­da vin­den ny­per tag i knu­tar­na på klubb­stu­gan. Del­ta­gar­na bör­jar bli otå­li­ga. Ef­ter kor­ta­re sam­ling och ge­nom­gång av pas­set bör­jar de jog­ga bort mot Ströms­da­len. Rodd­klub­ben ar­ran­ge­rar bland an­nat mo­tions­lop­pet Le­jon­ru­set. Årets upp­la­ga, som skul­le hål­las den 2 maj, har flyt­tats till den 12 sep­tem­ber.

Nu har grup­pen kom­mit på plats. Tid­ning­ens ut­sän­de har jog­gat med för att hål­la up­pe vär­men. Och det drö­jer in­te länge för­rän öv­ning­ar­na sätts i gång. Strömstads­bon Jo­se­fin Bråthen har fått upp flå­set till­sam­mans med trä­nings­kam­ra­ter­na Eme­lin Ran­ci­ng­er och Aman­da Sten­ström. I ett täv­lings­mo­ment ställs tri­on mot bland and­ra Jer­ker Axelsson. Kil­lar­na mot tje­jer­na – nu

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Täv­lings­in­rik­ta­de. Jo­se­fin Bråthen och Eme­lin Ran­ci­ng­er vi­sa­de upp kvic­ka föt­ter och po­si­tiv in­ställ­ning när Strömstads rodd­klubb flyt­ta­de ut trä­ning­en till Ströms­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.