Vår­dens hjäl­tar ska bå­de skyd­das och be­lö­nas

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Sjuk­vår­den och om­sor­gen i Fyr­bo­dal ska ha de för­ut­sätt­ning­ar som be­hövs för att han­te­ra co­ro­nakri­sen. Mo­de­ra­ter­na vill till­fäl­ligt öka lö­nen för den vård- och om­sorgs­per­so­nal som job­bar vid co­ro­nakri­sen front­lin­je. Och se till att de har den ut­rust­ning som krävs för att kun­na job­ba sä­kert och be­hand­la så många som möj­ligt.

Pres­sen är stor och ökar. Fram­för allt på den per­so­nal, som in­om sjuk­vår­den och äldre­omsor­gen runt om i Sve­ri­ge, job­bar vid co­ro­nakri­sens front­lin­je. Själv­klart finns en oro för att själv bli smit­tad och pro­fes­sio­na­li­te­ten som krävs för att läg­ga den oron åt si­dan är be­und­rans­värd. Det vik­ti­gas­te var och en kan gö­ra för att un­der­lät­ta de­ras ar­be­te är att föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens rikt­lin­jer för att mins­ka smitt­sprid­ning – det är helt av­gö­ran­de för hur vår­den, Fyr­bo­dal och Sve­ri­ge kom­mer kla­ra det här. Men Mo­de­ra­ter­na vill ock­så gö­ra mer än så.

Vi fö­re­slår nu ett co­ro­na­tillägg – ett lö­ne­påslag på 5 000 kro­nor till de sjuk­skö­ters­kor, un­der­skö­ters­kor, vård­bi­trä­den och lä­ka­re som job­bar in­om ra­men för co­ro­na. De ex­tra re­sur­ser­na kan ock­så an­vän­das för and­ra rik­ta­de in­sat­ser för per­so­na­len i vår­den och om­sor­gen – utö­ver lö­nen kan det ex­em­pel­vis hand­la om att täc­ka upp kost­na­der­na för be­tal­da re­sor till och från job­bet för de som har myc­ket långa ar­bets­pass el­ler att täc­ka mel­lan­skill­na­den mel­lan lön och sjuk­lön för dem som har pa­ti­ent­nä­ra ar­bets­upp­gif­ter och blir sjuk­skriv­na. Det är in­te mer än rätt­vist. De­ras vik­ti­ga in­sat­ser ska be­lö­nas med mer än ap­plå­der och gla­da till­rop. Till att bör­ja med vill Mo­de­ra­ter­na att det­ta ska gäl­la från mars till och med maj.

Sam­man­lagt in­ne­bär vårt för­slag 15 mil­jar­der kro­nor ex­tra i re­surs­till­skott till re­gi­o­ner och kom­mu­ner.

För­u­tom co­ro­na­tilläg­get ska det täc­ka de kost­na­der som vår­den och om­sor­gen har för ex­em­pel­vis in­köp av per­son­lig skydds­ut­rust­ning, me­di­cinsk ut­rust­ning och test­kit, snabbut­bild­ning av vård­per­so­nal samt till fler in­ten­siv­vårds­plat­ser. He­la den svens­ka sjuk­vår­den och om­sor­gen ska kän­na sig tryg­ga i att de har de eko­no­mis­ka re­sur­ser­na som be­hövs för att han­te­ra co­ro­nakri­sen.

Till­sam­mans ska vi kla­ra det här. Och du som job­bar vid co­ro­nakri­sens front­lin­je i Fyr­bo­dal ska kän­na att du har sam­häl­lets ful­la stöd i ditt vik­ti­ga ar­be­te.

eli­sa­beth svan­tes­son (m) eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son

Jo­han hult­berg (m) riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal

ann-so­fie alm (m) riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal

Bild: An­ni­ka Karl­bom

Eli­sa­beth Svan­tes­son (M), eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son för Mo­de­ra­ter­na.

Bild: Press­bild

Jo­han Hult­berg (M), riks­dags­le­da­mot från Fjäll­bac­ka.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Ann-So­fie Alm (M), riks­dags­le­da­mot från Munke­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.