Re­kord­hög ar­bets­lös­het i Nor­ge

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Ar­bets­lös­he­ten i Nor­ge har ökat till 10,7 pro­cent, en­ligt nors­ka myn­dig­he­ter. Det är den högs­ta siff­ra som no­te­rats, och in­ne­bär att 301 000 per­so­ner är re­gi­stre­ra­de som hel­tids­ar­bets­lö­sa.

– Vi har sett en dras­tisk för­säm­ring av ar­bets­mark­na­den den se­nas­te må­na­den. Många har bli­vit per­mit­te­ra­de, sä­ger Si­grun Vå­geng på den nors­ka myn­dig­he­ten Nav. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.