Fak­ta: Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner:

Strömstads Tidning - - Nyheter - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Be­rith Cull­sjö och Ing­e­la Baatz ar­be­tar nu­me­ra med de äld­re via stöd­te­le­fo­nen dit de som kän­ner oro el­ler har frå­gor kan ringa. Num­ret dit är 0526-136 87.

det är svårt att hål­la av­stånd till nä­ra och kä­ra är nå­got som de på Fri­vil­li­g­cen­tra­len mär­ker att de äld­re har en del frå­gor om.

Härom­da­gen var det nå­gon som ring­de in till stöd­te­le­fo­nen och frå­ga­de om man får klap­pa hun­dar­na som man mö­ter på ga­tan.

– Det ring­er bå­de äld­re och an­hö­ri­ga för de är oro­li­ga, och även om vi in­te har al­la sva­ren så finns vi där som ett stöd, sä­ger Be­rith Cull­sjö.

– Om väd­ret tillå­ter till påsk kanske man som fa­milj och an­hö­ri­ga kan ses på be­hö­rigt av­stånd och ta en pick­nick ut­om­hus. Fy­sisk di­stan­se­ring är in­te sam­ma sak som so­ci­al di­stan­se­ring, fort­sät­ter Be­rith Cull­sjö.

I kri­ser kom­mer med­mänsk­lig­he­ten fram, även så i den här. Det finns ett stort en­ga­ge­mang hos all­män­het och fö­re­tag som nu an­pas­sar sig ef­ter den nya var­da­gen. I Fa­ce­book­grup­per­na ”Hand­lings­hjäl­pen Strömstad” och ”Din gran­ne i Ta­nums & Strömstads kom­mun” hjälps fri­vil­li­ga åt att hand­la och kö­ra hem mat till de äld­re och and­ra risk­grup­per. Ett fint ini­ti­a­tiv, tyc­ker Ing­e­la Baatz.

– Vi har ock­så haft två som ringt till oss och er­bju­dit si­na tjäns­ter och det är verk­li­gen fint, sä­ger Ing­e­la Baatz.

Men trots des­sa tjäns­ter och all­män­he­tens hjälp så ser de bå­da ibland äld­re som är ute och rör sig i bu­ti­ker. Många äld­re upp­fat­tar

Är man över 70 bör man und­vi­ka • att hand­la i bu­ti­ker som apo­tek och mat­va­ru­bu­ti­ker el­ler vis­tas på and­ra plat­ser där män­ni­skor sam­las samt åka kol­lek­tivt. Se­dan förs­ta april och tre må­na­der fram­ö­ver så gäl­ler ock­så be­söks­för­bud på samt­li­ga lan­dets äldre­bo­en­de, nå­got som kan le­da till ökad iso­la­tion samt för­säm­rad psy­kisk häl­sa hos de äld­re. re­kom­men­da­tio­ner­na som ett tvång, de vitt­nar om att de in­te kan gå ut, men det me­nar Be­rith Cull­sjö in­te stäm­mer. Det finns ing­en som in­te får lov att gå ut ut­an det hand­lar om vad vi gör när vi väl är ute.

– Gå gär­na ut och pro­me­ne­ra, an­ting­en en­sam el­ler i grupp, men håll då be­hö­rigt av­stånd. Det som Folk­hälso­myn­dig­he­ten av­rå­der från är plat­ser där det kan vis­tas många per­so­ner, såsom i mat­af­fä­rer. Re­kom­men­da­tio­ner­na är ju sat­ta ut­i­från att för­hind­ra sprid­ning­en, in­te för att med­ve­tet be­grän­sa de äl­dres liv. Vi har al­la en vik­tig roll för att mins­ka smitt­sprid­ning­en, sä­ger Be­rith Cull­sjö.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.