Nors­ka hand­la­re tjä­nar på den stäng­da grän­sen

Ef­ter att den nors­ka grän­sen stäng­de i mit­ten av mars har de nors­ka hand­lar­na i Öst­fold gjort sto­ra vins­ter.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son

Vin­nar­na på stäng­ning­en är de nors­ka mat­bu­ti­ker­na längs grän­sen, som van­ligt­vis har stark konkurrens från de svens­ka bu­ti­ker­na på and­ra si­dan. Hal­den Ar­bei­der­blad har pra­tat med Ca­ri­na An­dre­sen, bu­tiks­chef på Kiwi Borg i Sarps­borg.

– Vi har en till­växt på när­ma­re 60 pro­cent jäm­fört med mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol. Jag har blan­da­de käns­lor. Van­ligt­vis gil­lar vi till­växt, men in­te på det här sät­tet, sä­ger hon till den nors­ka tid­ning­en.

Hon säl­jer be­tyd­ligt mer av mjölk, kött­färs, läsk och mi­ne­ral­vat­ten än ti­di­ga­re – va­ror som är be­tyd­ligt bil­li­ga­re i Sve­ri­ge.

– Vi har ock­så en ök­ning i för­sälj­ning­en av ci­ga­ret­ter och snus, som vi nor­malt säl­jer li­te av.

Coop-bu­ti­ker­na i Hal­den, Mar­ker och Sarps­borg har haft en ök­ning på cir­ka 35 pro­cent se­dan grän­sen stäng­de.

Bild: Ar­kiv

Grän­sen stäng­des den 17 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.