Tufft för fis­ket när re­stau­rang­er står tom­ma

När re­stau­rang­er­na stängt el­ler går på låg­varv, har ef­ter­frå­gan på färsk fisk stört­dykt. Fis­ka­re, gros­sis­ter och han­del väd­jar nu om hjälp.

Strömstads Tidning - - Nyheter - TT

Det fanns myc­ket oro att pra­ta om när en rad or­ga­ni­sa­tio­ner in­om fis­kesek­torn ha­de ett mö­te på di­stans med lands­bygds­mi­nis­tern un­der tors­da­gen.

– Vi har en mark­nad som ba­lan­se­rar på en av­grund, sä­ger Pe­ter Ro­nelöv Ols­son, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges fis­ka­res pro­du­cen­t­or­ga­ni­sa­tion.

– Om det in­te görs någon­ting från re­ge­ring­en är ris­ken att vi in­te har fis­ke­flot­tan kvar ef­ter co­ro­nan.

Ef­ter­frå­gan från lunch­re­stau­rang­er och kro­gar har ra­sat till mind­re än hälf­ten.

Yr­kes­fis­kar­na sö­ker nu nya vägar att nå ut till hus­hål­len, på oli­ka sätt. Myn­dig­hets­reg­ler om spår­bar­het har till­fäl­ligt för­enklats för att un­der­lät­ta nya vägar in­om han­deln.

Även and­ra åt­gär­der har be­slu­tats, el­ler är på gång. För fis­ke som re­gle­ras av EU dis­ku­te­ras att tem­po­rärt ge stöd för fle­ra da­gars stil­la­lig­gan­de i hamn än nor­malt.

Bild: Las­se Ed­wartz

Pe­ter Ro­nelöv Ols­son, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges fis­ka­res pro­du­cen­t­or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.