Be­söksnä­ring­en i Bo­hus­län är sar­gad av kri­sen

Hälf­ten av al­la små­fö­re­tag an­vän­der sig av kort­tidsper­mit­te­ring­ar, en­ligt Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren. Här är bran­scher­na som har drab­bas hår­dast i vår del av lan­det. På ons­da­gen kom Kon­junk­turin­sti­tu­tet med ett nytt och dys­tert be­sked.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ste­fan Karls­son

Folk har slu­tat re­sa och kon­su­me­rar spar­samt, för­u­tom när det gäl­ler mat, to­a­pap­per, hy­gi­en­ar­tik­lar och lä­ke­me­del.

Nu hand­lar var­da­gen för många små­fö­re­tag om att över­le­va tills de värs­ta ef­fek­ter­na av pan­de­min har blåst för­bi.

Jo­han Trou­vé, vd på Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren, pe­kar ut be­söksnä­ring­en i Bo­hus­län som väl­digt sar­gad. Bort­fal­let av kun­der är näs­tan to­talt, 90–100 pro­cent.

För­u­tom re­se­ar­ran­gö­rer, ho­tell och re­stau­rang­er drar kri­sen med sig många and­ra i dess om­giv­ning, som till ex­em­pel mo­de­ra­to­rer, event­fö­re­tag, fo­to­gra­fer och fö­re­ta­ga­re som skö­ter hem­si­dor.

Vi­da­re på­ver­kas for­donsin­du­strin och även de­talj­han­deln kraf­tigt.

– Folk hål­ler i peng­ar­na nu, sä­ger han.

Jo­han Trou­vé räk­nar med att fler kris­pa­ket från re­ge­ring­en är att vän­ta med nya

Jo­han Trou­vé, vd på Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren, an­ser att det krävs fler åt­gär­der från re­ge­ring­en för att de mest ut­sat­ta fö­re­ta­gen och bran­scher­na ska kla­ra sig ge­nom kri­sen.

åt­gär­der el­ler ju­ste­ring­ar av så­da­na som re­dan har sjö­satts.

Han me­nar att det re­dan går att iden­ti­fi­e­ra de­lar av de re­dan in­för­da åt­gär­der­na som är mer el­ler mind­re verk­nings­lö­sa i prak­ti­ken.

– Vi tyc­ker att det är bra om det kom­mer många små åt­gär­der, som att släp­pa ut test­bal­long­er, för att se vad som fun­ge­rar, istäl­let för att tän­ka ut den per­fek­ta pla­nen som kom­mer om två må­na­der. Det är nu fö­re­ta­gen be­hö­ver hjälp.

Jo­han Trou­vé ifrå­ga­sät­ter hur det blir med de 500 mil­jar­der som Riks­ban­ken skul­le lå­na ut till ban­ker­na för att stöt­ta drab­ba­de fö­re­tag. Vi­da­re ver­kar in­tres­set från små­fö­re­ta­gar­na för att ut­nytt­ja upp­skov med skatt va­ra svagt.

Dä­re­mot nap­par många på kort­tids­ar­be­te och per­mit­te­ring­ar.

Av 191 fö­re­tag i Västsverig­e, med upp till tio an­ställ­da, upp­ger hälf­ten att de kom­mer att an­vän­da sig av kort­tidsper­mit­te­ring­ar.

Än­nu fler, nio av tio, an­ser att de kom­mer ha nyt­ta av sänkt ar­bets­gi­var­av­gift.

På ons­da­gen kom dock Kon­junk­turin­sti­tu­tet med en färsk prognos och i den kon­sta­te­ras att det är en ”syn­ner­li­gen djup” låg­kon­junk­tur som står för dör­ren i spå­ren av co­vid-19. Pan­de­min för­vän­tas eb­ba ut se­na­re de­len av 2020 vil­ket le­der till re­ky­lef­fek­ter när en upp­dämd ef­ter­frå­gan till­freds­ställs, se­na­re­lag­da in­ve­ste­ring­ar ge­nom­förs och hus­hål­lens kon­sum­tion ökar. Än­då kom­mer Sve­ri­ge, en­ligt pro­gno­sen, att be­fin­na sig i låg­kon­junk­tur även 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.