Nu-sjuk­vår­den tar emot smit­ta­de från re­gi­o­nen

Över 90 per­so­ner vår­das nu för co­vid-19 in­om Väst­ra Gö­ta­lands-re­gi­o­nen. Nu-sjuk­vår­den har rus­tat upp och ut­ö­kat an­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser på Näl och vår­dar i dags­lä­get dess­utom två pa­ti­en­ter från Gö­te­borgs­om­rå­det.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Teo Kristjans­son

Nu-sjuk­vår­den in­ten­siv­vår­dar två pa­ti­en­ter från Gö­te­borgs­om­rå­det. Bil­den är ta­gen vid ett an­nat till­fäl­le.

Un­der ons­da­gen vår­da­des tio per­so­ner in­om Nu-sjuk­vår­den för co­vid-19 varav åt­ta fick in­ten­siv­vård. Un­der tors­da­gen ha­de an­ta­let mins­kat då nio per­so­ner vår­das, varav sju på in­ten­si­ven.

I van­li­ga fall har Nu-sjuk­vår­den tio in­ten­siv­vårds­plat­ser men har un­der den se­nas­te ti­den ut­ö­kat ka­pa­ci­te­ten för in­ten­siv­vård.

Av de sju pa­ti­en­ter­na som vår­das på in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en är två från Gö­te­borgs­om­rå­det. De två pa­ti­en­ter­na som flyt­tats från sjuk­vår­den i Gö­te­borg har ingen­ting att gö­ra med var de bor ut­an hur be­ho­vet ser ut in­om sjuk­vår­den. Att pa­ti­en­ter flyt­tas mel­lan sjuk­hus och stä­der i re­gi­o­nen är ing­et ovan­ligt el­ler egen­dom­ligt för den si­tu­a­tion som rå­der i sam­häl­let ef­ter co­ro­na­vi­ru­set.

– Vi har en re­gi­o­nal sam­ord­ning när det gäl­ler in­ten­siv­vård. Vi hjälps åt mel­lan sjuk­hu­sen. Om vi är i ett lä­ge där vi be­hö­ver hjälp av nå­gon så vet vi att vi kan få hjälp av de and­ra sjuk­hu­sen. Där­för är det bra att Väst­ra Gö­ta­land är en stor re­gi­on, sä­ger Nu-sjuk­vår­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Niklas Claes­son.

Un­der tors­da­gen rap­por­te­ra­de Folk­hälso­myn­dig­he­ten att det nu är 429 per­so­ner i Sve­ri­ge som får in­ten­siv­vård för co­vid-19. Av dem är 106 kvin­nor och 323 män. I lan­det har to­talt 282 per­so­ner av­li­dit och i Väst­ra Gö­ta­land har nio per­so­ner av­li­dit i co­vid-19. In­om Nu-sjuk­vår­den har ing­en per­son i dags­lä­get av­li­dit.

Bild: Robin Aron

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.