Ställ­de om pro­duk­tio­nen – nu gör de hand­sprit

I en tid när många fö­re­tag går på knä­na har Va­sco i Fjäll­bac­ka fullt upp. När de an­ställ­da gått hem stan­nar vd:n och hen­nes man kvar och fort­sät­ter att till­ver­ka hand­sprit.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

I van­li­ga fall pro­du­ce­rar Va­sco ren­gö­rings­me­del för hus­håll, pro­duk­ter för for­dons­vård och hund­vård. Men för ett par vec­kor se­dan ställ­de de om pro­duk­tio­nen och har hit­tills gjort tu­sen li­ter hand­sprit.

– Al­la vill kö­pa men det svå­ra är att vå­ra le­ve­ran­tö­rer in­te kan le­ve­re­ra eta­nol, sä­ger Lot­ta Kristi­an­sen, vd på Va­sco.

Nu har de dock bli­vit lo­va­de en le­ve­rans till, så om två vec­kor hop­pas de kun­na ha mer al­co­gel fär­dig.

– Det blir skönt när vi kan fyl­la på flas­kor­na igen. Se­nast hann vi knappt tej­pa igen kar­tong­er­na in­nan de ha­de för­svun­nit ut ge­nom dör­ren.

Ef­ter­frå­gan är så stor att de väl­jer att por­tio­ne­ra ut pro­duk­ten.

– Det kom­mer hit fö­re­tag och sä­ger att de kan kö­pa 300 flas­kor men då sä­ger vi att de kanske får kö­pa 40 styc­ken, så att så många som möj­ligt får va­ran.

Myc­ket av hand­spri­ten stan­nar in­nan­för kommun­grän­sen.

– En kvin­na ring­de från om­sor­gen i Gö­te­borg och sa att hon in­te fått tag i nå­gon al­co­gel men många flas­kor går till lo­ka­la bu­ti­ker och till kom­mu­nen.

I nor­ma­la fall står hand­spri­ten för en myc­ket li­ten del av den to­ta­la pro­duk­tio­nen.

– Det hand­lar ba­ra om någ­ra flas­kor per år. Se­nast vi gjor­de det i en stör­re ut­sträck­ning var un­der få­gel­in­flu­en­san, sä­ger Lot­ta Kristi­an­sen.

Det öv­ri­ga or­der­flö­det har ingalun­da mins­kat men kun­der­na har gått med på att se­na­re­läg­ga si­na le­ve­ran­ser för att hand­spri­ten be­hö­ver pri­o­ri­te­ras. Men även om or­der­bloc­ket är fullt i stun­den är fram­ti­den li­ka oklar som för många and­ra fö­re­tag.

– Vi vet in­te hur det här vi­ru­set kom­mer att på­ver­ka oss. Om en må­nad kanske vi in­te har nå­got alls att gö­ra, vå­ra kun­der kanske hål­ler igen med in­köp.

Där­för hål­ler även Va­sco li­te ex­tra hårt i peng­ar­na nu.

– Vi ha­de en plan för 2020 att må­la la­ger­hal­len och fixa det sista på kon­to­ret men det får vi vän­ta med. Det gäl­ler att se all­va­ret i det här och pa­re­ra, sä­ger hon.

Nu pla­ne­rar Lot­ta Kristi­an­sen även att gö­ra en yt­des­in­fek­tion som bland an­nat ef­ter­frå­gas av gym. Rå­va­ror­na till den är lät­ta­re att få tag i ef­tersom den in­te krä­ver eta­nol. Att bo­la­get kan va­ra flex­i­belt i en tid som den­na är hon glad för.

– Det känns gott i sjä­len, sä­ger hon.

Bild: Ste­fan Benn­ha­ge

En del av den till­ver­ka­de hand­spri­ten har gått till per­so­na­len. ”Och al­la hål­ler sig fris­ka, pep­par pep­par”, sä­ger Lot­ta Kristi­an­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.