En li­ten bok om en katts sto­ra be­ty­del­se för sin män­ni­ska

Vi är va­na vid att Mi­kael Nabrink skri­ver kri­mi­nal­ro­ma­ner. Så dy­ker han upp med ny bok – Kat­ten & Jag. Han vill be­rät­ta om en katts be­ty­del­se för en män­ni­ska. Egent­li­gen be­hö­ver han in­te be­rät­ta för mig – för jag vet re­dan – men just där­för vill jag väl­di

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son

Jag lä­ser en li­ten bit i bör­jan och ler li­tet, så­där som när man vet bätt­re än be­rät­ta­ren själv hur det ska gå. För in­te kan man åka och ”ba­ra tit­ta” på en kat­tunge. In­te om man till­hör ka­te­go­rin katt­män­ni­skor.

Mi­kael Nabrink för­sö­ker fak­tiskt gö­ra det­ta ”ba­ra”. Han tror nog till och med att han lyc­kas, för han tac­kar nej till att ta med en kat­tunge och nö­jer sig med att lo­va kom­pi­sen att pas­sa hans.

Så går det som det går. Han pas­sar Mas­se, två gång­er. Se­dan kan han in­te för­må sig att läm­na ho­nom till­ba­ka. Ef­ter det föl­jer en bå­de hu­mo­ris­tisk och öm­sint skild­ring av ett tio år långt kär­leks­för­hål­lan­de. Hu­mo­ris­tiskt när jag-be­rät­ta­ren skild­rar hur han mås­te skyd­da sin katt mot al­la fa­ror som lu­rar kring ett hus i sko­gen och upp­bå­dar he­la släkt- och be­kant­skaps­kret­sen för att vak­ta Mas­se när det är dags att upp­täc­ka na­tu­ren för förs­ta gång­en el­ler i be­skriv­ning­en av hur kat­ten tar be­fä­let i sitt hus och över sin män­ni­ska. Öm­sint i be­rät­tel­ser om de käns­lor en katt fram­kal­lar och i be­skriv­ning­en av upp­le­vel­sen av ren lyc­ka när en katt kom­mer emot en på skogs­sti­gen och spin­ner i ens famn.

Men han fun­de­rar me­ra än så och ger dess­utom en ana­lys av hur det kom sig att kat­ten blev så be­ty­del­se­full, när den kom in i hans liv vid en spe­ci­ell tid­punkt. Li­vet var tungt, kat­ten blir ex­tra vik­tig.

Jag kan ba­ra in­stäm­ma i att det lig­ger oer­hört myc­ket i det här. Har ni för­res­ten nå­gon gång bli­vit om­pyss­lad av en katt när ni va­rit sju­ka? Kat­ter har en osvik­lig för­må­ga att för­stå när de som mest be­hö­ver ge trygg­het och kär­lek. En katt som an­nars in­te bru­kar sit­ta i knät kan plöts­ligt kom­ma och läg­ga sig myc­ket, myc­ket nä­ra hos en fa­mil­je­med­lem i sjuk­bäd­den. En ame­ri­kansk lä­ka­re har till och med skri­vit en bok om en katts för­må­ga att ge stöd åt dö­en­de och de­ras an­hö­ri­ga.

Så en lätt­sam be­rät­tel­se om li­vet med en katt får växa ut till nå­got myc­ket me­ra som kan va­ra in­tres­sant att fun­de­ra över, oav­sett vil­ket för­hål­lan­de man har till kat­ter. Vi som re­dan upp­levt det får be­kräf­tat vad vi re­dan kän­ner till om kat­ters sto­ra be­ty­del­se, and­ra kan få ve­ta nå­got nytt.

Har ni för­res­ten nå­gon gång bli­vit om­pyss­lad av en katt?

Bild: Pri­vat

För­fat­ta­ren och kat­ten.

Bild: Pri­vat

Mas­se är ute ....

Bild: Pri­vat

.... och se sig om .....

Bild: Pri­vat

... och spa­na.

Bild: Pri­vat

... för att klätt­ra ....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.