Konst­närs­nämn­den de­lar ut 100 ex­tra sti­pen­di­er

Strömstads Tidning - - Insidan -

Konst­närs­nämn­den har ta­git be­slut om att om­för­de­la me­del för att kun­na stöt­ta fler konst­nä­rer i en tid då många konst­nä­rer drab­bas hårt. To­talt 100 ex­tra ar­bets­sti­pen­di­er ska de­las ut och de kom­mer att för­de­las mel­lan an­sö­kan­de in­om de or­di­na­rie ut­lys­ning­ar­na. Nya ut­lys­ning­ar kom­mer in­te att gö­ras i dags­lä­get.

”Vi gör det vi kan in­om vår nu­va­ran­de bud­getram, för att snabbt kun­na stöt­ta fler nu när många konst­nä­rer för­lo­rar sto­ra de­lar av si­na in­koms­ter. Åt­gär­der­na in­ne­bär att vi om­för­de­lar en del av med­len för sti­pen­di­er och bi­drag”, sä­ger Konst­närs­nämn­dens di­rek­tör An­na Sö­der­bäck i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Bild: Ing­er Axelsson

Fä­ringe­bron, fång­ad av Ing­er Axelsson, med­lem i Fa­ce­book­grup­pen I lo­ve Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.