Guld­fe­ber och mil­jö­bo­var i Gert­tens nya film

Do­ku­men­tär­fil­ma­ren Fred­rik Gert­tens nya film ”Jo­zi gold” skild­rar hur gruv­bo­la­gen i Jo­han­nes­burg går till sängs med den syd­af­ri­kans­ka re­ge­ring­en me­dan be­folk­ning­en blir li­dan­de.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Pa­trick Sta­ne­li­us/TT

I ”Jo­zi gold” får tit­ta­ren föl­ja ak­ti­vis­ten Ma­ri­et­te Li­ef­fe­rink och hen­nes kamp för att få de sto­ra gruv­bo­la­gen i Jo­han­nes­burg att ta an­svar för gruv­drif­tens kon­se­kven­ser.

Do­ku­men­tä­rens pro­ta­go­nist är minst sagt en ud­da få­gel.

– Det fa­sci­ne­ran­de är att den här kvin­nan, Ma­ri­et­te, en far­mor ut­an ut­bild­ning, själv kan dri­va det­ta och änd­ra la­gar. Hon får verk­li­gen ett enormt ge­nom­slag. Hon är en in­spi­re­ran­de män­ni­ska, och det är väl­digt kul att gö­ra fil­mer om män­ni­skor som har det dri­vet, sä­ger Gert­ten.

– Hon är ock­så en li­te ovän­tad hjäl­te, för hon är in­te po­li­tiskt kor­rekt nå­gon­stans. Hon är fak­tiskt ”helt fel” i sam­man­hang­et: vit, af­ri­kaans och bär myc­ket bling­bling.

Li­ef­fe­rink och hen­nes ak­ti­vism blev en rikstäc­kan­de ny­het i Syd­af­ri­ka för snart 20 år se­dan, då hon gick seg­ran­de ur en sju år lång ju­ri­disk strid mot ener­gi­fö­re­ta­get Shell se­dan hon mot­satt sig att en ben­sin­mack skul­le upp­fö­ras mitte­mot hen­nes bo­stad.

Hon blev där­ef­ter kon­tak­tad av en grupp jord­bru­ka­re vars fa­mil­je­med­lem­mar in­sjuk­nat i can­cer och vars bo­skap dött av för­gif­tat vat­ten. Al­la var bo­sat­ta i när­he­ten av en gru­va. In­om kort var hen­nes sik­te in­ställt på en ny mål­tav­la.

– Hen­nes styr­ka är att hon är den hon är, och att hon där­för kan ta sig fram till gruv­bo­la­gen och pra­ta med folk. Hon är väl­digt grund­lig. All fak­ta hon an­vän­der sig av kom­mer från gruv­bo­la­gens eg­na rap­por­ter, så hon an­vän­der de­ras eg­na ar­gu­ment mot dem, sä­ger Gert­ten.

Frå­gan om gruv­drif­ten och guld­in­du­strin i Syd­af­ri­ka är kom­plex. Å ena si­dan ut­gör in­du­strin rygg­ra­den i lan­dets eko­no­mi. Sam­ti­digt har verk­sam­he­ten ka­ta­stro­fa­la mil­jö­kon­se­kven­ser. En teskeds­stor mängd guld re­sul­te­rar i fle­ra ton gif­ti­ga slagg­pro­duk­ter som dum­pas på enorma hö­gar i sta­dens ut­kan­ter, där ra­di­o­ak­tivt av­fall rin­ner ned i grund­vatt­net och för­o­re­nar luf­ten.

De eko­no­mis­ka för­de­lar­na in­ne­bär att mil­jöfrå­gan har va­rit ”ele­fan­ten i rum­met”, från apart­heidre­gi­mens da­gar fram till ANC-re­ge­ring­ens sty­re i dag. Och när re­ge­ring­en skor sig på in­du­strin sna­ra­re än att re­gle­ra den och sä­ker­stäl­la att den ut­förs på ett sätt som in­te får skad­li­ga kon­se­kven­ser för den eg­na be­folk­ning­en är det svårt att bry­ta den on­da cir­keln, sä­ger Fred­rik Gert­ten.

Hon är ock­så en li­te ovän­tad hjäl­te, för hon är in­te po­li­tiskt kor­rekt nå­gon­stans.

Bild: WG Film

I Fred­rik Gert­tens nya film ”Jo­zi gold”, som han har gjort till­sam­mans med den syd­af­ri­kans­ka jour­na­lis­ten Syl­via Vol­len­ho­ven, får tit­tar­na föl­ja ak­ti­vis­ten Ma­ri­et­te Li­ef­fe­rinks kamp mot gruv­bo­la­gen i Jo­han­nes­burg. Press­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.