”Ja­gar all­tid ak­tu­el­la sa­ker att dri­va med”

Den stän­digt åter­kom­man­de frå­gan om var grän­sen för ko­mik går, den får Youtu­be­pro­fi­len Vik­tor Klem­ming allt som of­tast. Den här gång­en lät det in­te vän­ta på sig när han i ett klipp i sin po­pu­lä­ra se­rie ”vil­ken färg är du?” skäm­tar om den rå­dan­de pan­de­min.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Det var när Vik­tor Klem­ming från Greb­bestad ar­be­ta­de som te­le­fon­för­säl­ja­re för att fi­nan­si­e­ra sin dröm om att bli ko­mi­ker som han fick idén. De an­ställ­da gick en kurs för att lä­ra sig kän­na av vil­ken per­son­lig­hets­typ den som satt på and­ra si­dan lu­ren ha­de. Kur­sen ba­se­ra­des på te­o­rin om att det finns fy­ra hu­vud­ty­per, röd, gul, grön och blå, där var och en har ut­mär­kan­de egen­ska­per.

Kur­sen re­sul­te­ra­de in­te ba­ra i att Vik­tor Klem­ming fick en bätt­re käns­la för si­na kun­der ut­an ock­så i en hu­mor­se­rie på vi­de­oplatt­for­men Youtu­be, där han se­dan många år gjort pa­ro­di­er och sket­cher.

När Strömstads Tid­ning via te­le­fon till slut får tag på Greb­bestad­pro­fi­len vid 13-ti­den på tis­da­gen sit­ter han ny­va­ken på bal­kong­en i Sol­na. Det blir väl kanske lätt så i des­sa ka­ran­tän­ti­der, ett un­dan­tags­till­stånd som kas­tar om bå­de dygn och var­dags­liv. Plöts­ligt finns det ing­en rik­tig tid att va­re sig sti­ga upp el­ler läg­ga sig.

I sön­dags lad­da­de ko­mi­kern upp det 21:a klip­pet i sin se­rie ”vil­ken färg är du?” och re­dan da­gen ef­ter låg den et­ta på lis­tan av de mest tit­ta­de klip­pen i Sve­ri­ge. När den här ar­ti­keln skrivs, tre da­gar se­na­re, har vi­de­on hal­kat ned till and­ra plats men med sta­bi­la 193 453 titt­ning­ar. Sam­man­lagt har hans kanal strax över 63 mil­jo­ner vis­ning­ar.

Var­för gjor­de du den här vi­de­on?

– Det här är ju mitt jobb och se­dan ja­gar jag all­tid ak­tu­el­la sa­ker att dri­va med. Jag tyc­ker in­te att man be­hö­ver pro­ble­ma­ti­se­ra det he­la. Mitt en­da mål är att få folk att skrat­ta.

– Näs­tan al­la re­ak­tio­ner är po­si­ti­va. Mi­na föl­ja­re kän­ner mig och min hu­mor men för ut­om­stå­en­de kanske den kan upp­fat­tas som grän­sö­ver­skri­dan­de. Karak­tä­rer­nas per­son­lig­he­ter är över­driv­na för att ska­pa en ex­tra käns­la av vir­rig­het.

Vik­tor Klem­ming tyc­ker det är vik­tigt att in­te cen­su­re­ra och att in­te tys­ta va­re sig ko­mi­ker el­ler and­ra för då ris­ke­rar vi att nå­got ne­ga­tivt ris­ke­rar gro un­der ytan.

– Ytt­ran­de­fri­he­ten mås­te främ­jas, sä­ger Vik­tor Klem­ming.

Bild: Ma­ria Lund­berg

Vik­tor Klem­ming, ko­mi­ker från Greb­bestad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.