De är no­mi­ne­ra­de till Nor­dis­ka rå­dets barn­pris

De fjor­ton no­mi­ne­ra­de till Nor­dis­ka rå­dets barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris 2020 har of­fent­lig­gjorts och ”Häst­poj­kar­na” av Jo­han Ehn och ”Tret­ton­de som­ma­ren” av Gabri­el­la Sköl­den­berg re­pre­sen­te­rar Sve­ri­ge.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - TT

De ställs mot verk från

Dan­mark, Fin­land, Färö­ar­na, Grön­land, Is­land, Nor­ge, Åland och det sa­mis­ka språk­om­rå­det.

Van­ligt­vis of­fent­lig­görs de no­mi­ne­ra­de på den in­ter­na­tio­nel­la bok­mäs­san för barn och ung­domslit­te­ra­tur i Bo­log­na, Ita­li­en, men den har ställts in i år på grund av co­ro­na­vi­ru­sets fram­fart.

Pri­set de­la­des ut förs­ta gång­en 2013 och är re­sul­ta­tet av de nor­dis­ka kul­tur­mi­nist­rar­nas öns­kan att lyf­ta fram barn- och ung­domslit­te­ra­tu­ren i Nor­den.

Vin­na­ren pre­sen­te­ras den 27 ok­to­ber på en pri­sce­re­mo­ni i Reyk­ja­vik, Is­land. Vin­na­ren får sta­ty­et­ten ”Nord­lys” och 350 000 dans­ka kro­nor.

Bild: Vil­helm Stok­stad/TT

Jo­han Ehns ung­doms­ro­man ”Häst­poj­kar­na” är en av de no­mi­ne­ra­de till Nor­dis­ka rå­dets barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.