Stöd­ga­la för Pus­ter­vik di­rekt­sänds på vår webb

Pus­ter­vik, en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te mu­siksce­ner, käm­par för sin över­lev­nad. I kväll sän­der GP en stöd­ga­la för den klas­sis­ka kon­sert­plat­sen som ni även kan se på stromstads­tid­ning.se.

Strömstads Tidning - - Familj -

Co­ro­nakri­sen slår hårt mot sam­häl­let. In­te minst mot stor­stä­der­nas kul­tur­liv. För Pus­ter­vik har det bli­vit dubb­la smäl­lar. Re­ge­ring­ens be­slut om att för­bju­da folk­sam­ling­ar på över 50 per­so­ner slår ut kon­sert­verk­sam­he­ten. Män­ni­skors för­änd­ra­de be­te­en­de och vil­ja att för­sö­ka mi­ni­me­ra smitt­sprid­ning­en på­ver­kar re­stau­rang­en.

För en tid se­dan gick Pus­ter­viks vd Da­ni­el Le­vin ut och be­rät­ta­de att den klas­sis­ka mu­siksce­nen in­te kom­mer att kla­ra sig läng­re än till maj. Där­för hålls nu en stöd­ga­la till för­mån för Pus­ter­vik.

Ga­lan kom­mer att ge­nom­fö­ras ut­an publik. En­dast ar­tis­ter, mu­si­ker och de som job­bar med pro­duk­tion och sänd­ning kom­mer att fin­nas i lo­ka­len.

Dä­re­mot kom­mer al­la att kun­na se ga­lan på gp.se och stromstads­tid­ning.se. Det krävs ing­en pre­nu­me­ra­tion el­ler in­logg­ning, men dä­re­mot finns möj­lig­he­ten att ge ett bi­drag till för­mån för Pus­ter­vik – det kan man gö­ra via web­bar­ti­keln.

Li­ve­strea­men bör­jar 18.30 i kväll, lör­dag, på stromstads­tid­ning.se.

Bland ar­tis­ter­na som med­ver­kar finns Sa­rah Klang, Gra­vey­ard, Ste­get, Da­ni­el Norgren, Slow­gold, Kristo­fer Åström, Vir­gi­nia & The Flood och Bror Gun­nar Jans­son.

Be­grav­nings­guds­tjänst har hål­lits för Gun Sundstedt i Tjärnö kyr­ka.

Präs­ten Britt-Ing­er Pet­ters­son för­rät­ta­de grif­te­tal, över­lå­tel­se och bi­bel­läs­ning. Or­ga­nist Karl-Ax­el Falk in­led­de med att spe­la Lar­go ur Xerx­es av Hän­del. Till av­slut­ning spe­la­de han Trös­te­vi­sa. De psal­mer som sjöngs var Blott en dag, ett ögon­blick i sän­der, Bred di­na vi­da ving­ar, o Je­sus, över mig och Här­lig är jor­den. Ent­re­pre­nör Kent Karls­son vi­sa­de fram fa­milj, släkt och vän­ner till av­sked un­der ti­den som det spe­la­des still­sam mu­sik. Vack­ra blom­mor fanns i kyr­kan. Gå­vor har ock­så kom­mit in till De­mens­fon­den bland an­nat från Strömstad PRO till Guns min­ne.

Bild: Olof Ohls­son

Sa­rah Klang är en av de ar­tis­ter som spe­lar för pus­ter­vik på lör­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.