P1

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00 Ekot. 6.03 Tan­kar för da­gen. 6.10 Na­tur­mor­gon. Ro­li­ga and­fri­sy­rer och rev som bubb­lar av liv. Vi sän­der från bub­bel­re­ven i Väs­ter­ha­vet - kalk­struk­tu­rer som hy­ser stor bi­o­lo­gisk mång­fald. Vi skå­dar dykän­der i Skå­ne. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.00 Ekot. 8.05 Lund­ströms Bo­kra­dio. 8.50 Extra­sänd­ning från Ekot. 9.00 Ekot. 9.03 Kon­flikt. 10.00 Ekot. 10.03 Spa­nar­na. 10.45 Bor­ta för all­tid. Var för om­tänk­sam – blev utro­tad. Den var Sto­ra Vän­li­ga Jät­ten i verk­li­ga li­vet: nio me­ter lång och kun­de kän­na em­pa­ti. 11.00 Ekot. 11.03 Me­di­er­na. 11.39 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 12.00 Tolvsla­get. 12.00 Da­gens dikt. För­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re lä­ser po­e­si från nu och då, när och fjär­ran. 12.05 Od­la. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 12.55 Ekots lör­dags­in­ter­vju. Hur djup kan låg­kon­junk­tu­ren bli, Ur­ban Hans­son Bru­sewitz? Sve­ri­ge står in­för en syn­ner­li­gen djup låg­kon­junk­tur. Det sä­ger Kon­junk­turin­sti­tu­tet i sin se­nas­te prognos, som dom in­te ens vill kal­la en prognos. 13.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Utri­kes­re­por­ta­get. Följ med Sve­ri­ges Ra­di­os kor­re­spon­den­ter ut i värl­den och hör om äm­nen som brän­ner och dis­ku­te­ras där de har sin var­dag. 14.00 Ekot. 14.03 Kropp & Själ. 15.00 Ekot. 15.03 Plån­bo­ken. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.03 Extra­sänd­ning från Ekot. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Män­ni­skor och tro. 17.45 Da­gens Eko. 18.00 Helgsmål. Kär­le­kens väg. En stunds still­het in­för hel­gen, med Samuel San­der. 18.15 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. 19.00 Ekot. 19.03 Ve­ten­skaps­pod­den. 19.50 Ra­di­o­fynd. 19.55 Da­gens dikt. 20.00 Ekot. 20.03 Nors­ken, svens­ken och dansken. Här sam­lar vi ex­tra­sänd­ning­ar och helg­pro­gram från Sve­ri­ges Ra­dio P1. 21.00 Ekot. 21.03 Lantz­kam­pen i P1. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 Kon­flikt. 23.00 Ekot. 23.05 P1 Do­ku­men­tär. 0.00 Ekot. 0.02 Sned­tänkt. 1.00 Ekot. 1.02 Me­di­er­na. 1.40 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 2.00 Ekot. 2.02 Män­ni­skor och tro. 2.50 Klas­si­kern. 3.00 Ekot. 3.02 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. 3.47 Tan­kar för da­gen. 3.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. 4.00 Ekot. 4.02 Jid­disch far al­le. 4.15 Na­tur­mor­gon. 5.00 Ekot. 5.02 Na­tur­mor­gon. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.