P1

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00 Ekot. 6.03 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 6.45 Bor­ta för all­tid. 6.55 Land­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 7.00 Ekot. 7.03 Ve­ten­skaps­pod­den. 7.50 Ra­di­o­fynd. 7.55 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 8.00 Ekot. 8.05 Sön­dags­in­ter­vjun. Med en kom­pli­ce­rad pap­pa­re­la­tion och ra­sism un­der upp­väx­ten ha­de han svårt att kän­na sig hem­ma nå­gon­stans. 8.55 P1 Kul­tur. Med krö­ni­ka. Re­por­tage, re­cen­sio­ner och för­djup­ning från Kul­tur­re­dak­tio­nen P1. 9.00 Ekot. 9.03 God­mor­gon, värl­den! Sve­ri­ges Ra­di­os vec­ko­ma­ga­sin om vec­kan som gått och vec­kan som kom­mer med re­por­tage, in­ter­vju­er, kom­men­ta­rer och sa­tir. 11.00 Ekot. 11.03 Guds­tjänst. Al­la kan be. Guds­tjänst från Pingst­kyr­kan i Väs­terås med Da­ni­el Alm. 12.00 Räls. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Lan­doch sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 12.55 P1 Kul­tur. 13.00 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Re­por­ta­ge­pro­gram från jor­dens al­la hörn med Sve­ri­ges Ra­di­os ut­ri­kes­kor­re­spon­den­ter. 13.30 Ka­li­ber. 14.00 Ekot. 14.03 Stil. 15.00 Ekot. 15.03

P1 Do­ku­men­tär. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.03 Extra­sänd­ning från Ekot. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. Vad kri­sen lär oss. Oli­ka lär­do­mar kan dras ur co­ro­nakri­sen: in­di­vi­du­el­la och kol­lek­ti­va, po­li­tis­ka och hi­sto­ris­ka. 17.45 Da­gens Eko. 18.00 Me­di­er­na. 18.35 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 19.00 Ekot. 19.03 Sön­dags­in­ter­vjun. 19.50 Klas­si­kern. 20.00 Ekot. 20.03 Sned­tänkt. 21.00 Ekot. 21.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. 21.50 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 22.00 Ekot. 22.05 God­mor­gon, värl­den! 0.00 Ekot. 0.02 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. 0.35 Kropps­kon­takt. 1.00 Ekot. 1.02 P1 Do­ku­men­tär. 2.00 Ekot. 2.02 När sko­lan flyt­tar hem. 2.35 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 3.00 Ekot. 3.02 Kon­flikt. 4.00 Ekot. 4.02 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on ny­he­ter. 5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med Jan­ne Jo­sefs­son. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Gråt – Ro­bert Eriks­son. Stil­la vec­kan kal­las den­na vec­ka fö­re påsk, den sista i fas­te­ti­den. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.