P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00 Ekot. 6.03 And­li­ga sång­er. 7.00 Kon­sert­ti. 7.30 Sisu-uu­ti­set. 7.33 Vi­ik­ko­si­su. 8.30 Sisu-uu­ti­set. 8.33 Meän py­hä. 9.00 Ekot. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. 11.00 Text & mu­sik. Text & mu­sik med Eric Schüldt. En tim­me med den vack­ras­te mu­si­ken ac­kom­pan­je­rad av po­e­si, fi­lo­so­fi och per­son­li­ga re­flek­tio­ner. 12.00 Ekot. 12.03 Mu­sik­re­vyn i P2. 14.00 Mu­sik­ma­ga­si­net. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 16.00 Sisu-uu­ti­set. 16.03 Ru­otsin­su­o­ma­lai­sia ää­niä vu­o­des­ta 1969. 17.00 Jazz­ra­di­on. 18.00 Ekot. 18.03 Jazz­ra­di­on. 18.40 Jazz­ra­di­on. 20.00 Den svens­ka mu­sik­histo­ri­en. 20.30 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. 22.00 Ka­lej­do­skop. Ett finskt ka­len­derår och en och an­nan fil­misk tår. Karl Jo­nas Winqvists Ka­lej­do­skop bju­der på fram­tids­tro och hopp för mänsk­lig­he­ten i mu­si­ka­lisk form. Blan­dat med en äls­kad po­ets an­de och do­me­dags­jazz. 0.00 Not­tur­no.

gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär. Do­ku­men­tä­rer om vägen till top­pen och li­vet bakom hit­sen för vår tids störs­ta ar­tis­ter. 19.00 Ekot. 19.03 P3 Do­ku­men­tär. Dråp­miss­tänk­ta lä­ka­ren på Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus. DO­KU­MEN­TÄR FRÅN 2013. För tio år se­dan väck­tes åtal mot en lä­ka­re, miss­tänkt för dråp på ett li­tet barn. 21.00 Ekot. 21.03 Verk­lig­he­ten i P3. Blev Jung­fru Ma­ria våld­ta­gen? Vis­sa krist­na kal­lar hen­ne för en falsk pro­fet och att hon för­le­der män­ni­skor i synd. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Et­ta Ja­mes & Bet­tye LaVet­te – su­per­soul­syst­rar. Två ma­je­stä­tis­ka rös­ter och tu­multar­ta­de kar­riä­rer som rym­mer histo­ri­en om 1900-ta­let. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P1 21.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. Mat­ti­as Alm/SR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.