Hjälp oss att hjäl­pa

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Ut­veck­ling­en i öv­ri­ga de­lar av lan­det vi­sar att vi i co­ro­na­ti­der be­hö­ver bli fler som job­bar in­om äldre­vård och LSS, där har vi just nu störst be­hov. Som­mar­pe­ri­o­den står för dör­ren och vi sö­ker ock­så som­mar­vi­ka­ri­er till fle­ra verk­sam­he­ter. Vi sö­ker dig som kan job­ba till­fäl­ligt el­ler un­der en läng­re pe­ri­od. Gär­na om du har job­bat in­om om­vård­nad el­ler barnom­sorg ti­di­ga­re, även du som har en bak­grund in­om an­nan ser­vice, är väl­kom­men att kon­tak­ta vår be­man­nings­cen­tral. Se stromstad.se/le­di­ga­jobb.

Du kan även an­mä­la in­tres­se för tjäns­ter som tim­vi­ka­rie el­ler för ett som­mar­jobb via e-post: sup­port.be­man­nings­cen­tral@stromstad.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.