Tack till al­la som bi­drar!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Co­ro­na­vi­ru­set spri­der sig i sam­häl­let. Strömstads kom­mun vill åter upp­märk­sam­ma al­la, i syn­nerͲ het äld­re, på de re­kom­men­da­tio­ner som Folk­hälͲ so­myn­dig­he­ten ger. Det är vik­tigt att vi fort­sät­ter ta an­svar för att brom­sa smitt­sprid­ning­en. Tack till al­la som vi­sar hän­syn! Tack ock­så till al­la som just nu skänker hy­gi­en­ma­te­ri­al och an­nat till vår om­vård­nads­verk­sam­het. I Strömstads kom­mun föl­jer vi hän­del­se­ut­veck­ling­en no­ga. Vi sam­ver­kar med an­sva­ri­ga myn­dig­he­ter och har an­pas­sat öp­pet­ti­der­na i fle­ra verk­sam­he­ter, ak­tu­ell in­for­ma­tion hit­tar du på www.stromstad.se/co­ro­na. Vi stäng­er och an­pas­sar för att mins­ka smitt­risk och för att vid be­hov kun­na omdi­ri­ge­ra per­so­nal. Vi hö­jer vår be­red­skap och fyl­ler på vå­ra för­råd av hy­gi­en­ar­tik­lar. Har du el­ler ditt fö­re­tag hand­sprit el­ler tvål att av­va­ra el­ler säl­ja – hör av dig på te­le­fon 0526-190 00, el­ler e-post: kom­mun@stromstad.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.