Oro­lig för din egen häl­sa?

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Du som har all­män­na frå­gor om vi­ru­set kan ringa na­tio­nel­la in­for­ma­tions­numm­ret 113 13. All in­for­ma­tion som 113 13 läm­nar ut är ve­ri­fi­e­rad av Folk­hälso­myn­dig­he­ten el­ler an­nan an­sva­rig myn­dig­het. Om du har hos­ta, and­nings­svå­rig­he­ter el­ler fe­ber, ta i förs­ta hand re­da på om du be­hö­ver sö­ka vård www.1177.se. Har du in­te till­gång till en da­tor, be en an­hö­rig hjäl­pa till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.