Stöd till dig som är fö­re­ta­ga­re

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Många fö­re­tag på­ver­kas av Co­ro­naef­fek­ter­na i sam­häl­let. Strömstad är sär­skilt drab­bat med stängd gräns mot Nor­ge. På stromstad.se finns sam­lad in­for­ma­tion om det stöd sam­häl­let sät­ter in till nä­rings­li­vet. Här finns ock­så fak­ta om de åt­gär­der Strömstads kom­mun be­slu­tat att in­fö­ra för att lind­ra ef­fek­ter­na.

Har du frå­gor som nä­ringsid­ka­re; kon­tak­ta fö­re­tags­lots Le­on Eriks­son för hjälp och väg­led­ning kring lo­ka­la, re­gi­o­na­la och na­tio­nel­la stödin­sat­ser. Te­le­fon 076-697 46 41, e-post: le­on.eriks­son@stromstad.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.