En an­norlun­da sön­dag

Strömstads Tidning - - Familj - Bengt Mag­nus­son Präst

Nytt och gläd­jan­de när vi nu går ”den svå­ra vägen”, är att för­sam­ling­en kan va­ra med i si­na hem och del­ta i guds­tjäns­ten

”Han gick den svå­ra vägen.” Så bör­jar den förs­ta psal­men som kom­mer att sjung­as vid palm­sön­dags­guds­tjäns­ten i mor­gon för­mid­dag från Strömstads kyr­ka. En sön­dag när en­bart de tjänst­gö­ran­de för guds­tjäns­ten kom­mer att fin­nas i kyr­ko­rum­met och de and­ra guds­tjäns­ter­na som var pla­ne­ra­de i Nä­singe och Skee sam­man­ly­ses till Strömstad. Guds­tjäns­ten kan föl­jas i re­al­tid via vår Fa­ce­book, Svens­ka kyr­kan i Strömstad, och kom­mer på mån­dag att läg­gas upp på vår hem­si­da och vår kanal på Youtu­be.

Det­ta har ald­rig hänt för­ut. Om guds­tjänst ti­di­ga­re fi­rats i vårt när­om­rå­de ut­an för­sam­ling­ens möj­lig­het att fin­nas med i kyr­ko­rum­met, vet jag in­te. Men nytt och gläd­jan­de när vi nu går ”den svå­ra vägen”, är att för­sam­ling­en kan va­ra med i si­na hem och del­ta i guds­tjäns­ten. På så sätt kan det bli fler guds­tjäns­ter än nå­gon­sin i vår kom­mun, som till­sam­mans bil­dar en stor och ge­men­sam guds­tjänst. Du kan på så sätt va­ra med och du kom­mer att va­ra en vik­tig och verk­lig guds­tjänst­del­ta­ga­re. Vi stäl­ler in­te in, ut­an vi stäl­ler om och upp och häm­tar styr­ka och trygg­het i varand­ra och vår krist­na tro.

Att ”vägen till kor­set”, som är palm­sön­da­gens te­ma, var en svår väg, är i högs­ta grad be­grip­ligt. Je­sus viss­te att kors­fäs­tel­sen skul­le in­ne­bä­ra ett oer­hört fy­siskt li­dan­de och att det dess­utom vän­ta­de ett än­nu stör­re li­dan­de när al­la män­ni­skors syn­der och miss­lyc­kan­den skul­le be­las­ta ho­nom. I en an­nan psalm i vår psalm­bok he­ter det: ”Han full­gjor­de vad vi bor­de och blev vår rätt­fär­dig­het. Han av­vän­de vårt elän­de för båd tid och evig­het. Han för­värv­de att vi ärv­de ljus och frid och sa­lig­het.”

Många i vår värld upp­le­ver i des­sa da­gar att ”vägen är svår”. Men lä­get är in­te hopp­löst. Vid vår si­da vand­rar en för oss osyn­lig föl­je­sla­ga­re, som en gång gick ”den svå­ra vägen” för vår skull. Bi­beln sä­ger oss, att ing­et mö­ter oss som in­te han har mött och i det lig­ger en stor trygg­het. Ibland sä­ger vi till varand­ra, ”jag för­står hur du har det” och vi me­nar så väl. Pro­ble­met är ba­ra att ing­en av oss till ful­lo kan för­stå hur nå­gon an­nan har det. Men det finns en som kan, vår fräl­sa­re Je­sus Kristus.

Nu går fas­te­ti­den in i sitt slut­ske­de och i mor­gon bör­jar ”stil­la vec­kan”. För­sök att an­vän­da den här an­norlun­da ti­den så po­si­tivt som möj­ligt. Låt det bli en tid för re­flek­tion och bön till en Gud som lo­vat att ald­rig över­ge oss. Och var så viss, det kom­mer en ny och lju­sa­re tid!

När Je­sus red in i Je­ru­sa­lem på ås­ne­fö­let, ro­pa­de fol­ket ”Ho­si­an­na”. Vi kan ock­så vi ro­pa vårt ”Ho­si­an­na”, som be­ty­der ”hjälp oss”. Je­sus hjälp oss! Be gär­na med mig: Go­de Gud! Vi sät­ter vårt hopp till dig och al­la go­da kraf­ter vi ge­nom dig kan fin­na hos varand­ra, i Je­su namn, amen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.