Tvil­ling­brö­der­na träf­fas på varsin si­da grän­sen

– Som enäggstvil­ling­ar mås­te vi träf­fas då och då, oav­sett co­ro­na el­ler in­te, sä­ger Strömstads­bon Pon­tus Berglund. I fre­dags möt­te han sin bror Ola, bo­satt i Hal­den, vid riks­grän­sen på gam­la Svi­nesunds­bron.

Strömstads Tidning - - Si­dan 1 - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Det här var brö­der­nas förs­ta mö­te se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka, då grän­sen stäng­des. Sam­ti­digt möt­tes Hal­dens för­ra kom­munord­fö­ran­de Thor Edquist och en svensk kol­le­ga vid grän­sen.

Van­ligt­vis träf­fas de en gång i vec­kan men se­dan Nor­ge stäng­de sin gräns i mit­ten på mars så har det bli­vit svå­ra­re. Pon­tus Berglunds bror Ola Berglund bor näm­li­gen i Hal­den. De har ta­lats vid via te­le­fon men det är in­te sam­ma sak som att ses. Så i dag prö­va­de de nå­got nytt – ett mö­te som låg på grän­sen.

Kloc­kan är el­va på för­mid­da­gen och Strömstads Tid­ning är med på en li­te an­norlun­da fre­dags­fi­ka.

– Det här är förs­ta gång­en vi ses så­här, jag kom på det i går, sä­ger Pon­tus Berglund me­dan han pro­me­ne­rar på den gam­la Svi­nesunds­bron. Li­te läng­re bort står hans tre kvart yng­re tvil­ling­bror Ola Berglund med en norsk tid­nings­re­por­ter och vin­kar från and­ra si­dan.

När Pon­tus Berglund till slut står någ­ra me­ter ifrån den vi­ta lin­jen som mar­ke­rar lands­grän­ser­na så tar han fram sin tum­stock. För att va­ra på den säk­ra si­dan mä­ter han upp en me­ter ifrån gräns­drag­ning­en, in­nan han slår upp stols­ryggsäc­ken.

Ola Berglund gör sam­ma sak på sin si­da. Med varsin med­ta­gen fi­ka slår de sig ned och bör­jar sam­ta­la.

– Påsken blir ju in­te den­sam­ma. Vi får sit­ta på var sitt håll, det är myc­ket som in­te är som det bru­kar, sä­ger Pon­tus Berglund.

Det är in­te som det bru­kar va­ra här på bron hel­ler. Att kun­na stå på kör­ba­nan på gam­la Svi­nesunds­bron och i fjär­ran kun­na ur­skil­ja lju­det från en en­skild bil som när­mar sig, det är nå­got nytt.

Un­der fi­kastun­den pas­se­rar tre, fy­ra bi­lar. En svenskre­gi­stre­rad bil rul­lar ned ru­tan och frå­gar brö­der­na om de kan kö­ra över. De bå­da skrat­tar och sä­ger skämt­samt att de in­te är någ­ra po­li­ser,

men att det på and­ra si­dan grän­sen står en. Bi­len kör vi­da­re.

Plöts­ligt när­mar sig en ge­stalt från svens­ka si­dan och när brö­der­na tit­tar mot Nor­ge till så ser de en till som kom­mer gå­en­de.

– Det kanske är sä­ker­hetspo­li­sen, sä­ger de i mun på varand­ra och skrat­tar.

I själ­va ver­ket var det Thor Edquist, fö­re det­ta kom­munord­fö­ran­de i Hal­den som kom gå­en­de ifrån Nor­ge och en svensk kol­le­ga på and­ra si­dan som be­höv­de mö­tas och stäm­ma av om någ­ra in­köp.

Det är myc­ket som läggs om, bå­de hos fö­re­tag och pri­vat. Men brö­der­na är än­då gla­da att kun­na ses.

– Vi har hit­tat ett nytt sätt att um­gås på, i al­la fall så länge som grän­sen är stängd, av­slu­tar Pon­tus Berglund.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Pon­tus och Ola Berglund är enäggstvil­ling­ar och bor på varsin si­da av den nu stäng­da riks­grän­sen. I fre­dags träf­fa­des de på Svi­nesunds­bron för en di­stan­se­rad fi­ka.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.