Fak­ta: Det­ta gäl­ler

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

Bu­ti­ker, köp­cent­ra och

• gal­le­ri­or bör be­grän­sa an­ta­let kun­der som vis­tas i lo­ka­len sam­ti­digt. De bör ock­så ta fram al­ter­na­ti­va lös­ning­ar till kas­sakö­er el­ler an­vi­sa hur långt kun­der­na kan stå mel­lan varand­ra.

Folk över 70 år bör und­vi­ka att

• hand­la i bu­ti­ker som apo­tek och mat­va­ru­bu­ti­ker el­ler vis­tas där män­ni­skor sam­las.

Folk­hälso­myn­dig­he­tens

• fö­re­skrif­ter och all­män­na råd har den 31 de­cem­ber 2020 som slut­da­tum. De kan upp­hä­vas fö­re slut­da­tum, el­ler för­läng­as, om det be­hövs. Käl­la: Folk­hälso­myn­dig­he­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.