Mar­kä­ga­re upp­rörs av ny av­lopps­led­ning

I vatt­nen kring Pin­nö ut­an­för Greb­bestad ploc­kas tu­sen­tals ost­ron per år, men med ny av­lopps­led­ning ris­ke­rar de att bli otjän­li­ga. – Man tror att ha­ven kla­rar av att spä­da ut all skit, sä­ger mar­kä­ga­ren Bir­git­ta Ring­sjö.

Strömstads Tidning - - Si­dan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

I vatt­nen kring Pin­nö ut­an­för Greb­bestad ploc­kas var­je år tu­sen­tals ost­ron. Men de ris­ke­rar att bli otjän­li­ga när en ny av­lopps­led­ning som pla­ne­rat an­läggs i om­rå­det.

– Det är skräm­man­de att man an­vän­der ha­vet som av­lopps­led­ning, sä­ger mar­kä­ga­ren Bir­git­ta Ring­sjö.

En­ligt Ta­nums kom­mun vo­re det in­te eko­no­miskt för­svar­bart att läg­ga led­ning­en läng­re ut.

En ku­bik­me­ter av­lopps­vat­ten i tim­men kom­mer att pum­pas ut där Bir­git­ta Ring­sjö för­val­tar ost­ron. På hen­nes fa­miljs mark ploc­kas det fle­ra tu­sen per år, men med den nya av­lopps­led­ning­en kan det ar­be­tet för­änd­ras.

I do­men från mark- och mil­jö­dom­sto­len gäl­lan­de an­läg­gan­det står: ”Det kan in­te re­kom­men­de­ras att ploc­ka ost­ron och blå­muss­lor för för­tä­ring in­om grund­om­rå­det sö­der om Pin­nö, då det kan fö­re­kom­ma för­höj­da bak­te­ri­e­hal­ter.”

– Vi får in­te in någ­ra jät­te­sum­mor på ost­ro­nen ut­an det är mest ro­ligt att de går att nytt­ja. Och det känns bra att hål­la ost­ron­ban­kar­na i skick, sä­ger Bir­git­ta Ring­sjö.

Hon väx­te upp på Pin­nö och minns den ti­dens till­gång på sjö­mat.

– När jag var barn bru­ka­de jag frå­ga hur myc­ket fisk jag skul­le fånga och så gjor­de jag det. Men nu har vi inga muss­lor vid bryg­gan läng­re och det är jät­te­li­te torsk i vatt­net.

I dags­lä­get pum­pas av­lopps­vat­ten ut i det när­lig­gan­de Svin­näs, men den nya led­ning­en kom­mer att ha ven­ti­ler som släp­per ut en del av vatt­net längs vägen.

– I dag finns det inga ost­ron el­ler muss­lor där av­lopps­vatt­net kom­mer ut och med den nya led­ning­en kom­mer man att fort­sät­ta för­gif­ta vatt­net. Helst ha­de jag sett att det in­te fanns nå­gon av­lopps­led­ning alls, men det är ju ba­ra att dröm­ma om. Man tror att ha­ven kla­rar av att spä­da ut all skit, sä­ger Bir­git­ta Ring­sjö och fort­sät­ter.

– Med den nya led­ning­en kom­mer man att fort­sät­ta för­gif­ta vatt­net. Det är skräm­man­de att man an­vän­der ha­vet som av­lopps­led­ning.

Hon me­nar att det vo­re bätt­re om av­lopps­led­ning­en gick läng­re ut, där ström­mar­na är star­ka­re. Det vo­re dock in­te eko­no­miskt för­svar­bart, en­ligt Ta­nums kom­mun.

– Det ha­de in­te hjälpt så myc­ket att ha den läng­re ut men det ha­de bli­vit myc­ket dy­ra­re. Vi har fått krav på oss från läns­sty­rel­sen att ha den läng­re ut än vad den är i dags­lä­get och det är för mil­jön, sä­ger Ka­rin Gör­felt, VA-in­gen­jör vid Ta­nums kom­mun.

Hon näm­ner ut­späd­nings­mo­del­le­ring och mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning som de­lar av be­slu­tets bakom­lig­gan­de ut­red­ning.

– Be­döm­ning­en är att den här punk­ten är till­räck­lig, sä­ger hon.

Ut­släp­pens på­ver­kan på ost­ro­nen me­nar hon är be­grän­sad. Och till det bätt­re i jäm­fö­rel­se med da­gens ut­släpp i Svin­näs.

– Det som är in­tres­sant är att jäm­fö­ra med är den nu­va­ran­de ut­släpps­punk­ten och den är myc­ket läng­re in­nan­för Pin­nö. Den nya är näs­tan ut­om­skärs, där är det dju­pa­re och kom­mer att va­ra en bätt­re ut­späd­ning, sä­ger hon.

– Vid den nu­va­ran­de ut­släpps­punk­ten sker sprid­ning­en av det re­na­de av­lopps­vatt­net i grun­da­re mil­jö­er, där det har en stör­re på­ver­kan på växt- och djur­liv som muss­lor och ost­ron.

Hur stor del av ost­ron­nä­ring­en runt Pin­nö som kom­mer att på­ver­kas vå­gar in­te Ka­rin Gör­felt sva­ra på. Ba­ra att det främst är det när­lig­gan­de om­rå­det från ut­släpps­punk­ten. Av­lopps­vatt­net som kom­mer ut ge­nom led­ning­ens ven­ti­ler är mar­gi­nellt i sam­man­hang­et.

– Av­lopps­vatt­net är re­nat till 95 pro­cent och det är fram­för allt över­gö­dan­de äm­nen som man re­nar. Om man släp­per ut för myc­ket blir det över­göd­ning. Sam­ma gäl­ler med smittäm­nen. Av­lopps­vatt­net är re­nat, men in­te des­in­fi­ce­rat, där­för kan det fin­nas smittäm­nen kvar. Och för ost­ron som man äter råa är det vik­tigt att det in­te finns smittäm­nen.

Alf Jo­hans­son (M) är ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den och har va­rit del­ak­tig i be­slu­ten om den nya av­lopps­led­ning­en.

– Jag tror att den här led­ning­en kom­mer att hjäl­pa mil­jön jäm­fört med hur det är i dag. Av­lopps­vatt­net kom­mer att gå ige­nom det mo­der­nas­te re­nings­ver­ket vi har i kom­mu­nen. Mo­dern tek­nik är nog fram­gång­en för oss, sä­ger han.

Bild: Pri­vat

Se­nast den sista april ska den nya led­ning­en va­ra på plats.

Bild: Ann-Katrin Eklund

Ka­rin Gör­felt, VA-in­gen­jör vid Ta­nums kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.