Var­var gårds­ar­be­te med un­der­vis­ning

Strömstad Gym­na­si­um be­dri­ver se­dan ett par vec­kor till­ba­ka sin un­der­vis­ning på di­stans. Lä­ra­ren Sa­ra Philip­son de­lar med sig av för­de­lar­na och nack­de­lar­na med det nya sy­ste­met.

Strömstads Tidning - - Si­dan 1 - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Sa­ra Philip­son är lä­ra­re vid Strömstad Gym­na­si­um och un­der­vi­sar nu si­na ele­ver hem­i­från via web­ben.

– Ut­ma­ning­en är att få med sig ele­ver­na, sä­ger hon.

På påsklo­vets förs­ta dag träf­far Strömstads Tid­ning gym­na­sie­lä­ra­ren Sa­ra Philip­son på hen­nes gård på Re­sö. Ef­tersom det är kalv­nings­ti­der så slår ju­ri­dik- och na­tur­ve­ten­skaps­lä­ra­ren en ex­tra lov i ha­gen för att se ef­ter om de har fått till­skott till sin Highland Catt­le-fa­milj.

Sa­ra Philip­son sam­ta­lar me­dan hon vant na­vi­ge­rar runt mel­lan möd­rar och dags­gam­la kal­var. Vad an­ser hon är den störs­ta ut­ma­ning­en med di­gi­tal un­der­vis­ning?

– Ut­ma­ning­en är att gö­ra det till­räck­ligt in­ter­ak­tivt, att få med sig ele­ver­na. Fall­gro­pen för mig är när jag ibland har för långa ge­nom­gång­ar. Då tap­par ele­ver­na bå­de in­tres­set och kon­cent­ra­tio­nen, sä­ger Sa­ra Philip­son.

Ut­ma­ning­en är att gö­ra det till­räck­ligt in­ter­ak­tivt, att få med sig ele­ver­na

Nå­got som blir tyd­ligt för Sa­ra Philip­son när hon har web­ba­se­rad un­der­vis­ning så här är att hon hin­ner job­ba ige­nom he­la sin plan för lek­tio­nen, någon­ting som van­ligt­vis of­ta tar två lek­tio­ner. När det sak­nas möj­lig­het för ele­ver­na att på ett na­tur­ligt sätt kun­na stäl­la en frå­ga ge­nom att räc­ka upp han­den, så blir det så.

Ele­ver­na an­vän­der sig av en platt­form med chatt­funk­tion där de kan stäl­la si­na frå­gor, men Sa­ra Philip­son vitt­nar om att det in­te rik­tigt blir på sam­ma sätt.

– Många ele­ver upp­le­ver att de ald­rig har ar­be­tat så här myc­ket och hårt.

– Som lä­ra­re vill man fyl­la ti­den, men ibland är jag rädd att vi kanske prac­kar på dem för myc­ket. Det är ju in­te ba­ra jag som ger upp­gif­ter el­ler drar ige­nom mitt lek­tions­sche­ma ut­an de sit­ter ju vid si­na da­to­rer he­la da­gar­na un­der tim­mar­na som sche­mat lig­ger, sä­ger hon.

Ele­ver­na får of­ta en el­ler fle­ra upp­gif­ter per lek­tion som läm­nas in i en di­gi­tal mapp vid lek­tio­nens slut. Se­dan ges det hem­upp­gif­ter på det. Det är först nu, ef­ter två vec­kor med di­gi­tal di­stans­un­der­vis­ning som Sa­ra Philip­son bör­jar se vad hon som lä­ra­re kan för­bätt­ra.

– Jag har bör­jat krä­va att mi­na ele­ver slår på si­na webb­ka­me­ror så jag ser att de är med mig, det blir an­nars lätt så att jag kom­mer av mig och blir lång i mi­na ut­lägg­ning­ar, sä­ger Sa­ra Philip­son.

Vid lek­tions­start log­gar ele­ver­na in sig på lär­platt­for­men där när­va­ron ock­så re­gi­stre­ras. I lek­tions­sa­lar­na an­teck­nar Sa­ra Philip­son myc­ket på sko­lans vi­ta tav­la, nå­got hon sak­nar hem­ma i kö­ket. Ef­ter att ha le­tat ef­ter en er­sät­ta­re till tav­lan fann hon att kyl­skåpet kun­de stå som sub­sti­tut. Skri­vy­tan är mind­re, men det fun­ge­rar ut­märkt.

– Jag får sud­da of­ta, ut­bris­ter Sa­ra Philip­son med ett le­en­de.

Sa­ra Philip­son be­rät­tar att när ele­ver­na har gruppöv­ning­ar de­lar hon in de i di­gi­ta­la grupp­rum som hon själv kan na­vi­ge­ra sig emel­lan, li­te som hon gör i sko­lan.

Vid prov­till­fäl­len har Sa­ra Philip­son valt att hål­la munt­li­ga prov. Ele­ver­na slår på si­na webb­ka­me­ror, sät­ter sig en bit ifrån ka­me­ran så hon ser att de in­te har fusk­pap­per el­ler te­le­fo­nen i han­den och slår på si­na mic­kar.

– För­de­len med att ha munt­li­ga prov är att ele­ven mås­te sva­ra di­rekt, de har in­te ens chan­sen till att fus­ka och jag kan på ett väl­digt bra sätt be­dö­ma hur myc­ket de kan, me­nar Sa­ra Philip­son.

Hon tilläg­ger att i hen­nes äm­nen fun­ge­rar me­to­den bra, men att det kan va­ra svå­ra­re för lä­rar­na som har ex­em­pel­vis mat­te el­ler svens­ka.

Strömstad Gym­na­si­um bör­ja­de med di­gi­tal web­bun­der­vis­ning da­gen ef­ter att sko­lan stäng­de.

Sa­ra Philip­son tyc­ker att den di­gi­ta­la un­der­vis­ning­en fun­ge­rar för­vå­nans­värt bra och att hon och hen­nes kol­le­gor var snab­ba som kun­de bör­ja be­dri­va den så snabbt.

– Strömstad Gym­na­si­um var helt su­ve­rä­na, sä­ger hon.

Sa­ra Philip­son är lä­ra­re i bå­de ju­ri­dik och na­tur­ve­ten­skap på Strömstad Gym­na­si­um.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.