Skill­na­der i rör­lig­het sä­ger in­te allt om sprid­ning­en

Goog­les be­slut i för­ra vec­kan att släp­pa in­for­ma­tion från oli­ka län­der om män­ni­skors rör­lig­het har or­sa­kat en de­batt om Sve­ri­ges åt­gär­der är till­räck­li­ga.

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Le­da­re - Karl af Gei­jer­stam Le­dar­re­dak­tör Bo­hus­lä­ning­en

I för­ra vec­kan släpp­te Goog­le an­vän­dar­da­ta från fö­re­ta­gets plats­tjäns­ter: ”CO­VID-19 Com­mu­ni­ty Mo­bi­li­ty Re­ports”. Goog­le sam­lar in da­ta från mo­bil­te­le­fo­ner för att bland an­nat för­ut­sä­ga tra­fik­möns­ter och även i re­al­tid ge in­for­ma­tion om träng­sel i tra­fi­ken.

Just nu är Goog­les da­ta na­tur­ligt­vis in­tres­sant för myn­dig­he­ter i oli­ka län­der för att få re­da om re­strik­tio­ner ger nå­gon ef­fekt på spri­dan­det av co­vid 19-vi­ru­set.

Man ska kom­ma ihåg att rör­lig­he­ten i sig in­te sä­ger nå­got om upp­trä­dan­det hos en­skil­da in­di­vi­der. I tid­ning­en Sjuk­hus­lä­ka­ren i hel­gen no­te­ra­de jour­na­lis­ten Kristi­na Wal­lin att re­strik­tio­ner­na är hår­da i Ita­li­en där hon bor, men det finns inga sär­skil­da re­kom­men­da­tio­ner för äld­re. ”Ing­en myn­dig­het har gått ut tyd­ligt med att 70-plus­sar­na bör stan­na hem­ma och lå­ta and­ra hand­la åt dem, el­ler att det in­te är lämp­ligt att träf­fa far­mor /.../ Af­fä­rer­na är fort­fa­ran­de ful­la av äld­re som glatt hand­lar själ­va mitt ibland folk. När sko­lor­na stäng­des läm­na­des bar­nen med si­na far- och mor­för­äld­rar”, skri­ver hon.

Man kan no­te­ra att det sist­nämn­da be­te­en­det är just det som svens­ka myn­dig­he­ter ab­so­lut har ve­lat und­vi­ka när man har mo­ti­ve­rat be­slu­tet att in­te stänga för­sko­lor och grund­sko­lor.

Be­käm­pan­det av co­vid-19 har vi­sat sig va­ra ett an­tal jät­testo­ra sam­hälls­ex­pe­ri­ment där ing­en har fa­cit. Men det står klart att när det gäl­ler sam­hälls­ingrep­pen spe­lar hi­sto­ris­ka, eko­no­mis­ka och kul­tu­rel­la fak­to­rer stor roll. Hur många bor på äldre­bo­en­den? Hur är folk­häl­san? Är det van­ligt att tre ge­ne­ra­tio­ner bor till­sam­mans?

När det gäl­ler rör­lig­he­ten har det bli­vit en stor de­batt om svens­kar­na i till­räck­ligt hög grad hör­sam­mar myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner. Står vi till­räck­ligt långt ifrån varand­ra i kön i af­fä­ren? Träf­fas vi i för sto­ra grup­per i par­ker nu när vår­vär­men kom­mer? Åker man till som­mar­stu­gan i Bo­hus­län, trots att bå­de stat, re­gi­on och kom­mun av­rå­der från det­ta? Ja, det sist­nämn­da hål­ler på att ske, det vet vi re­dan.

Det finns två un­derskat­ta­de pro­blem som gör att bud­ska­pen om so­ci­al di­stan­se­ring och hy­gi­enru­ti­ner in­te når ut helt. För det förs­ta har vi en stor an­del av be­folk­ning­en nu som in­te för­står svens­ka så bra att de kan ta till sig in­for­ma­tio­nen.

För det and­ra har vi en an­del av be­folk­ning­en som sta­digt har bli­vit stör­re un­der en lång tid: ny­hets­und­vi­kar­na. Pro­fes­sor Jesper Ström­bäck var­na­de re­dan för fem år se­dan (Jour­na­lis­ten 3 mars 2015) att an­de­len som in­te tar del av ny­he­ter öka­de från åt­ta till 17 pro­cent mel­lan 1986 och 2013. Det­ta är re­dan ett po­li­tiskt och de­mo­kra­tiskt pro­blem. Men det blir än­nu mer akut när sam­häl­let mås­te nå ut med in­for­ma­tion.

Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap har fått 75 mil­jo­ner för in­for­ma­tions­in­sat­ser. Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Mor­gan Olofs­son, sä­ger till pod­den Me­die­pod­den att det är ”de där sista tio pro­cen­ten som verk­li­gen, verk­li­gen är ut­ma­nan­de” att nå.

I skri­van­de stund vill re­ge­ring­en ha mer be­fo­gen­he­ter för att snabbt kun­na fat­ta be­slut som egent­li­gen bor­de gå via riks­da­gens lag­stift­nings­makt. Det är myc­ket möj­ligt att det­ta kan bli verk­lig­het. Men det vo­re myc­ket bätt­re om re­ge­ring­en in­te be­höv­de ta till mer tvångs­åt­gär­der än nöd­vän­digt. Fri­vil­ligt und­vi­kan­de av att be­sö­ka som­mar­stu­gan i påsk är be­tyd­ligt bätt­re än av­spärr­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.