Fär­re onö­di­ga kon­kur­ser för svens­ka fö­re­tag

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Le­da­re -

Sve­ri­ge ställs just nu in­för enor­ma pröv­ning­ar som drab­bar he­la sam­häl­let i oli­ka de­lar. Po­li­ti­ken be­hö­ver gö­ra sitt yt­ters­ta för att bå­de stop­pa smitt­sprid­ning, och se till att Sve­ri­ge så snart som möj­ligt kom­mer till­ba­ka eko­no­miskt.

Fö­re­tag som blomst­ra­de för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan upp­le­ver nu en väl­digt svår tid, och an­ta­let kon­kur­ser ökar dra­ma­tiskt. Mo­de­ra­ter­na har ge­nom he­la kri­sen med­ver­kat kon­struk­tivt till bätt­re och mer om­fat­tan­de stöd­pa­ket. Nu läg­ger vi fram yt­ter­li­ga­re tre tyd­li­ga för­slag för att hjäl­pa fler fö­re­tag att ta sig ige­nom kri­sen och där­med räd­da jobb.

1. Sta­ten be­hö­ver bli en mer an­svars­full ford­rings­ä­ga­re i ti­der av kris. Sta­ten stod till följd av si­na ford­ring­ar för näs­tan en tred­je­del av al­la kon­kur­san­sök­ning­ar un­der 2019. Sta­ten bör ta ett stör­re an­svar un­der på­gåen­de kris och un­der en över­gångs­pe­ri­od som hu­vud­re­gel in­te dri­va eg­na ford­ring­ar ge­nom ut­mät­ning el­ler kon­kur­san­sök­ning­ar gente­mot en­skil­da, om obe­stån­det san­no­likt in­te ha­de upp­kom­mit om pan­de­min co­vid-19 in­te ha­de in­träf­fat och att skä­len för att få till stånd en kon­kurs el­ler ut­mät­ning in­te up­pen­bart över­vä­ger skä­len där­e­mot.

2. Lät­ta på det per­son­li­ga be­tal­nings­an­sva­ret för fö­re­ta­gar­na. Många fö­re­tag för­sätts i kon­kurs av fö­re­ta­gar­na själ­va, of­ta för att man vill und­vi­ka per­son­ligt be­tal­nings­an­svar om man fort­sät­ter dri­va bo­la­get. Vi fö­re­slår att man för­läng­er tids­fris­ter­na för när det per­son­li­ga an­sva­ret en­ligt ak­tie­bo­lags­la­gen in­trä­der för att på så sätt vin­na tid för fler fö­re­tag att kun­na över­le­va un­der co­ro­nakri­sen och mins­ka ris­ken för den en­skil­de fö­re­ta­ga­ren.

3. Låt in­te bo­la­gets skat­tes­kul­der över­gå till pri­vat­per­so­ner. Den i dag kanske van­li­gas­te or­sa­ken till att fö­re­tag be­gär sig själ­va i kon­kurs är äga­rens oro för att an­nars bli per­son­ligt be­tal­nings­skyl­dig för bo­la­gets skat­tes­kul­der. I dag in­trä­der per­son­ligt be­tal­nings­an­svar om in­te bo­la­get in­lett av­veck­ling se­nast på skat­tes­kul­dens för­fal­lo­dag. Skat­te­ver­ket har avi­se­rat en för­änd­rad prax­is på om­rå­det, men re­ge­ring­en bör för­tyd­li­ga den så att den som dri­ver nä­rings­verk­sam­het kän­ner sig trygg med vad som gäl­ler.

När det här året är slut ska in­te Sve­ri­ge va­ra ett land där tu­sen­tals ent­re­pre­nö­rer och fö­re­ta­ga­re står med er­fa­ren­he­ten att sta­ten gjor­de lä­get än­nu svå­ra­re när kri­sen var som dju­past. Vi be­hö­ver al­la hjäl­pas åt för att folk ska ha ett jobb att gå till när kri­sen är över och då mås­te sta­ten ta sitt an­svar.

Ulf Kris­ters­son (M) Par­ti­le­da­re

Carl-Os­kar Boh­lin (M) Grupple­da­re i ci­vilut­skot­tet Jo­han Hult­berg (M) Riks­dags­le­da­mot för Fyr­bo­dal

Jo­han Hult­berg (M), riks­dags­le­da­mot från Fjäll­bac­ka.

Carl-Os­kar Boh­lin (M), grupple­da­re i ci­vilut­skot­tet.

Ulf Kris­ters­son (M), par­ti­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.