Åta­las för smugg­ling av 37 ki­lo nar­ko­ti­ka

Två män åta­las vid Hal­dens tings­rätt för att ha för­sökt smugg­la be­ty­dan­de mäng­der nar­ko­ti­ka in i Nor­ge vid Svi­nesund.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Det var i ju­ni i fjol som en man i 40-års­ål­dern kör­de en last­bil in i Nor­ge vid Svi­nesund. Han ska då ha haft 19,94 ki­lo he­ro­in och 17,09 ki­lo ko­ka­in gömt un­der last­bils­gol­vet. Det skri­ver Hal­den Ar­bei­der­blad.

En an­nan man i 30-års­ål­dern ska ha pas­se­rat grän­sen da­gen in­nan och ska en­ligt åta­let ha bi­stått med ge­nom­fö­ran­det och mot­tag­ning­en av trans­por­ten. Han ska ha ko­or­di­ne­rat trans­por­ten via te­le­fon och se­dan mött last­bils­fö­ra­ren ef­ter in­pas­se­ring till Nor­ge för att säk­ra nar­ko­ti­ka­las­ten.

De två män­nen åta­las för nar­ko­ti­ka­smugg­ling av myc­ket be­ty­dan­de mängd, vil­ket kan straf­fas med fäng­el­se mel­lan 3 och 15 år, el­ler un­der sär­skilt för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter upp till 21 års fäng­el­se, skri­ver Hal­den Ar­bei­der­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.