Barnom­sorg om sko­lor och för­sko­lor stäng­er

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

Ta­nums kom­mun un­der­sö­ker just nu hur många för­äld­rar som ar­be­tar in­om sam­hällsvik­tig verk­sam­het in­om kom­mu­nen, för att kun­na va­ra för­be­red­da om det tas ett be­slut om att stänga sko­lor och för­sko­lor. I så fall kom­mer kom­mu­nen att er­bju­da barnom­sorg till des­sa per­so­ners barn.

”Vå­ra sko­lor och för­sko­lor är öpp­na och vår mål­sätt­ning är att de ska fort­sät­ta va­ra det”, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da och upp­ma­nar för­äld­rar att fyl­la i si­na upp­gif­ter via e-tjäns­ten på hem­si­dan. Man ska även ange vil­ket sam­hällsvik­tigt om­rå­de man ar­be­tar in­om. Så­da­na om­rå­den är bland an­nat vård, po­lis, rädd­nings­tjänst, kom­mu­nal om­sorg, so­ci­al­tjänst, ut­bild­ning, ren­håll­ning och kol­lek­tiv­tra­fik.

Mer in­for­ma­tion finns på Ta­nums kom­muns hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.