Så gör man sin egen skydds­ut­rust­ning

Da­ni­el Ham­marklev, Ros­sö, vi­sar upp en långär­mad skydds­rock som han själv till­ver­kat av sop­säc­kar och gaf­fa­tejp. – Med an­led­ning av ma­te­ri­al­bris­ten i vår­den vil­le jag gär­na vi­sa upp hur man kan gö­ra, så att and­ra kan gö­ra sam­ma sak, sä­ger han.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Det är en ut­ma­ning för fle­ra av re­gi­o­ner­na att få tag på den skydds­ut­rust­ning de be­hö­ver för att kun­na be­hand­la pa­ti­en­ter i spå­ret av co­ro­na­vi­ru­set. Det är brist på skydds­ut­rust­ning i he­la lan­det.

– Kloc­kan tic­kar och det är vik­tigt att age­ra nu, vi kan in­te sit­ta och vän­ta på att ut­rust­ning­en ska kom­ma, sä­ger Da­ni­el Ham­marklev.

Han är bo­satt på Ros­sö och job­bar som sjuk­skö­ters­ka, an­ställd vid För­svars­me­di­cinskt cent­rum och han har ti­di­ga­re job­bat i in­ter­na­tio­nel­la kri­ser och krig. Han po­äng­te­rar dock att det­ta är hans eget pri­va­ta ini­ti­a­tiv och ing­et han gör ge­nom job­bet.

Da­ni­el Ham­marklev är oro­ad över ma­te­ri­al­bris­ten i sjuk­vår­den nu när co­ro­na­smit­tan tar sig allt mer på­tag­li­ga ut­tryck.

– Re­gi­o­nen har ju pro­blem med skydds­ut­rust­ning, så jag tänk­te kom­ma med ett tips på hur man kan gö­ra med enk­la me­del. Det är ing­en roc­ket sci­ence, det hand­lar om sop­säc­kar i plast och gaf­fa­tejp, sä­ger han.

Han kal­lar sin in­no­va­tion ”Skydds­rock Ros­sö” och hop­pas att in­struk­tio­ner­na sprids.

– Jag vill gär­na att det­ta ska få sprid­ning så att folk kan ut­nytt­ja det. Jag har skri­vit in­struk­tio­ner i pe­da­go­giskt syf­te så att man kan föl­ja var­je steg.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Da­ni­el Ham­marklev har de­sig­nat ”Skydds­rock Ros­sö”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.