Rät­tel­se: Ron­den-bus­sar­na

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

ST­NB rät­tar i ar­ti­keln (4 april) gäl­lan­de Ron­den-bus­sar­na. Ron­den kom­mer även fort­sätt­nings­vis att va­ra öp­pen för all­män­re­se­nä­rer. För­sla­get att stänga av Ron­den-bus­sar­na för and­ra än bo­ka­de sjukre­se­nä­rer har dis­ku­te­rats, men in­te ge­nom­förts, en­ligt Väst­tra­fiks press­tjänst: ”Väst­tra­fik och Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen be­dö­mer att de åt­gär­der vi har vid­ta­git för att sä­ker­stäl­la säk­ra re­sor för sjukre­se­nä­rer och and­ra re­se­nä­rer i den sär­skil­da kol­lek­tiv­tra­fi­ken är till­räck­li­ga ut­i­från det rå­dan­de lä­get”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.