Stop­pa­des med myc­ket kon­tan­ter

I slu­tet av för­ra vec­kan stop­pa­des en kvin­na i Svi­nesund. Tul­len upp­täck­te att kvin­nan ha­de sto­ra mäng­der kon­tan­ter och fat­ta­de miss­tan­kar om att hon är in­blan­dad i nå­gon form av brotts­lig­het. Nu har hon häk­tats vid Ud­de­val­la tings­rätt.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Ham­pus Eklund ham­pus.eklund@bo­husla­ning­en.se 0522-99234

– Det hand­lar om nors­ka peng­ar, men jag vill in­te gå in på hur myc­ket. Vi be­hö­ver hö­ra många i det här ären­det, men jag kan sä­ga att det hand­lar om en stör­re sum­ma, sä­ger Ma­lin Me­lin, åkla­ga­re i må­let.

Kvin­nan, som är i 30-års­ål­dern, häk­ta­des un­der mån­da­gen miss­tänkt på san­no­li­ka skäl för grovt pen­ning­tvätts­brott, ett brott som har en straff­ska­la på fäng­el­se i lägst sex må­na­der och högst i sex år. För att det ska va­ra grovt brott ska det hand­la om be­ty­dan­de sum­mor.

Peng­ar­na hit­ta­des av Tull­ver­ket i kvin­nans bil när hon blev stop­pad ef­ter in­re­sa från Nor­ge.

– I nu­lä­get är det fram­för allt be­lop­pet och om­stän­dig­he­ter­na hur peng­ar­na an­träf­fa­des som gör att vi tror att peng­ar­na kom­mer från brotts­lig verk­sam­het. Sen får ut­red­ning­en vi­sa om det går att kom­ma när­ma­re, sä­ger Ma­lin Me­lin.

Kvin­nan ne­kar till brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.