Smitt­skyddslä­ka­ren om unga co­rona­fall

De fles­ta som blir svårt sju­ka i co­vid-19 är äld­re, men det kom­mer all­tid att fin­nas un­dan­tag. Ju fler som smit­tas, desto fler un­dan­tag kom­mer vi att se. I al­la fall en­ligt smitt­skyddslä­ka­ren Eva Lind­hu­sen Lind­hé som än­då me­nar att det in­te finns nå­gon an

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

Un­der tis­da­gens press­träff pre­sen­te­ra­de Folk­hälso­myn­dig­he­ten de dag­li­ga siff­ror­na över an­tal män­ni­skor som av­li­dit i co­vid-19 i Sve­ri­ge. To­talt har nu 591 per­so­ner av­li­dit till följd av co­vid-19 och en­ligt Svens­ka in­ten­siv­vårds­re­gist­ret får nu cir­ka 440 per­so­ner in­ten­siv­vård runt om i lan­det.

De all­ra fles­ta som får vård är i åld­rar­na 60–69 år, men rap­por­ter vi­sar att runt om i lan­det har även många yng­re fått upp­sö­ka sjuk­vård.

– Det som man kan sä­ga är att van­li­gen har unga män­ni­skor en mild och mått­lig in­fek­tion, men ju fler som är smit­ta­de desto fler un­dan­tag kom­mer vi att se. Det van­li­gas­te med unga som in­sjuk­nar är att de över­le­ver men sen kan man all­tid hit­ta en­sta­ka un­dan­tag, sä­ger Eva Lind­hu­sen Lind­hé, bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re på Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

En­sta­ka fall kom­mer att dy­ka upp till följd av att smit­tan spri­der sig. I dags­lä­get är tryc­ket på Nu-sjuk­vår­den un­der kon­troll och som tid­ning­en ti­di­ga­re be­rät­tat är

Nu-sjuk­vår­den re­do på att stäl­la om och hö­ja ka­pa­ci­te­ten ef­ter be­hov.

– Vi vän­tar oss att 10–15 pro­cent av be­folk­ning­en kan be­hö­va sjuk­vård och det blir ju tu­sen­tals per­so­ner som blir sju­ka nog att be­hö­va sjuk­vård. Det är någ­ra få pro­cent som kom­mer be­hö­va in­ten­siv­vård och det är de som ris­ke­rar att dö. Sen är det så att det går fort och det är det som gör sjuk­do­men obe­hag­lig. Kän­ner man sig li­te and­nings­sjuk ska man kon­tak­ta vår­den.

Un­der tis­da­gen be­kräf­ta­des att en per­son av­li­dit in­om äldre­vår­den i Ud­de­val­la till följd av co­vid-19. Bo­hus­lä­ning­en har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om att det finns be­kräf­ta­de fall på ett äldre­bo­en­de och att även per­so­nal be­kräf­tats ha smit­tat. För Bo­hus­lä­ning­en be­rät­ta­de en av de an­ställ­da som bär smit­tan att hon vår­das på sjuk­hus ef­ter att hon fått svårt att an­das.

– Jag togs in di­rekt och har fått bra vård. Jag har fått lung­in­flam­ma­tion och har fort­fa­ran­de en snabb­sän­ka på 150. Jag mår li­te bätt­re nu, men jag är väl­digt trött, sä­ger hon.

Kvin­nan är i 40-års­ål­dern, mam­ma till fle­ra barn och har inga un­der­lig­gan­de sjuk­do­mar se­dan ti­di­ga­re. I dags­lä­get är hon in­te i be­hov av in­ten­siv­vård.

– In­ten­siv­vår­den kom­mer fort­fa­ran­de be­fol­kas av de som är äld­re. Men de mel­lan 60–70 år kom­mer ha stör­re chans att över­le­va än de som är äld­re än så, sä­ger Eva Lind­hu­sen Lind­hé.

Un­der tis­da­gen be­kräf­ta­de Väst­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.