Sök­te vård för tand­värk i fle­ra år: ”Värs­ta jag va­rit med om”

Fantomsmär­tor, psy­kisk ohäl­sa och miss­bruk av ta­blet­ter är någ­ra av be­svä­ren som en pa­ti­ent i Ta­nums­he­de led av un­der ti­den hon sök­te vård. Nu kri­ti­se­ras tand­lä­kar­mot­tag­ning­en av Ivo. ”Det gick ut över he­la mitt liv”, skri­ver pa­ti­en­ten i an­mä­lan.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

När pa­ti­en­ten kla­ga­de över tand­värk och läm­na­de öns­ke­mål om att dra ut två tän­der upp­ma­na­des hon att skö­ta sin mun­hy­gi­en. Men den var jämt in­flam­me­rad och gjor­de så ont att pa­ti­en­ten drab­ba­des av sömn­be­svär. De va­ra­de i två års tid och un­der den pe­ri­o­den för­sök­te hon dö­va smär­tor­na med max­do­sen av Al­ve­don, vil­ket i sin tur gav hen­ne mag­be­svär.

Näs­tan två år ef­ter att hon bett om att få tän­der­na ut­drag­na stod hon in­te ut med smär­tor­na läng­re. Hon vän­ta­de på re­miss till en käk­ki­rurg i Troll­hät­tan, men i den vän­tan lyc­ka­des hon själv få en tid hos en ki­rurg i Ud­de­val­la. Där drogs bå­da tän­der­na ut. I an­mä­lan till Ivo skri­ver pa­ti­en­ten att bå­de tän­der­na och kä­ken var svårt in­flam­me­ra­de.

”Idag har jag fort­fa­ran­de men av in­flam­ma­tio­nen och vär­ken jag

”Värs­ta jag va­rit med om. Är så be­svi­ken på tand­vår­den i Ta­num”, skri­ver pa­ti­en­ten i sin an­mä­lan.

haft. Det gick ut över he­la mitt liv”, skri­ver hon.

Hon ut­tryc­ker även att hon li­der av fantomsmär­tor trots att tän­der­na är ut­drag­na. Och att hon är be­svi­ken på tand­vår­den i Ta­num. Hon kän­de sig in­te lyss­nad på ut­an sna­ra­re som en för­söks­per­son.

Den kri­ti­se­ra­de tand­lä­ka­ren i Ta­nums­he­de me­nar att av­sik­ten med be­hand­ling­en var att und­vi­ka att tän­der­na skul­le dras ut. Att den be­hand­ling­en in­te fun­ge­ra­de är nå­got som tand­lä­ka­ren be­kla­gar i sitt ytt­ran­de.

I be­slu­tet från In­spek­tio­nen för vård och om­sorg står att det fanns bris­ter i be­hand­ling­en av pa­ti­en­tens tän­der, men ock­så att den kri­ti­se­ra­de tand­lä­ka­rens vård var ade­kvat un­der den grans­ka­de pe­ri­o­den.

Bild: An­ders Wiklund/ TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.