Er­bju­der klipp­ning i hem­met i co­ro­na­ti­der

Co­ro­nan drab­bar al­la fö­re­tag, in­te ba­ra de mest up­pen­ba­ra ut­an även fri­sörsa­long­er blir li­dan­de. Ef­tersom det är många som hål­ler sig hem­ma nu så har Ca­ro­li­ne Nils­son på Stu­dio Ca­ro­li­ne i Greb­bestad ta­git fram en kre­a­tiv lös­ning.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

– Jag har all­tid haft den här ser­vicen för de kun­der som in­te haft möj­lig­het att kun­na ta sig hit. Men jag har med­ve­tet valt att in­te an­non­se­ra klipp­ning i hem­met för­rän nu, sä­ger Ca­ro­li­ne Nils­son.

Fri­sö­ren be­rät­tar att hon kom­mer hål­la sig till när­om­rå­det så hon kan ta sig runt till kun­der­na ut­an att ta ut en ex­tra kost­nad för driv­med­let. De fles­ta kun­der som kom­mer att ut­nytt­ja tjäns­ten är äld­re och är det någon­ting de bryr sig om så är det hå­ret, me­nar Ca­ro­li­ne Nils­son.

– Många äld­re rul­lar fort­fa­ran­de sitt hår. Den unga ge­ne­ra­tio­nen som ar­be­tar på ex­em­pel­vis hem­tjäns­ten sak­nar kanske bå­de kun­ska­pen och ti­den. Så att kun­na er­bju­da den tjäns­ten ihop med klipp och färg för de äld­re känns fan­tas­tiskt, sä­ger Ca­ro­li­ne Nils­son som vår­da­de sin mor­mors hår fram till hen­nes bort­gång vid 96 års ål­der.

Kan man, så ring­er man själv och bo­kar tid, dag och plats för klipp­ning­en. Är man i be­ro­en­de­ställ­ning så ring­er den go­de­man­nen el­ler av­del­ning­en som den äld­re be­fin­ner sig på, sä­ger hon.

Hon hop­pas att hen­nes hand­ling kan in­spi­re­ra and­ra fri­sö­rer i när­om­rå­det att er­bju­da lik­nan­de tjäns­ter.

– Al­la ska ha sam­ma möj­lig­het att få va­ra fi­na i hå­ret.

Ar­be­tet på Stu­dio Ca­ro­li­ne, där ock­så två prak­ti­kan­ter ar­be­tar kom­mer att fort­lö­pa som van­ligt. Sa­long­en har ock­så da­gar då det en­dast ar­be­tar en fri­sör som tar hand om en kund åt gång­en. Mel­lan kun­der­na är det av­satt ge­di­get med tid för att hin­na spri­ta al­la ytor som kun­den kan ha kom­mit i kon­takt med in­nan näs­ta kund kom­mer.

– Ex­em­pel på så­da­na ytor är plat­sen där kun­den sut­tit, scham­po­ne­ring­en, al­la hand­tag och kort­ter­mi­na­len, sä­ger Ca­ro­li­ne Nils­son.

Pro­cent­ta­let på be­lägg­ning­en har va­ri­e­rat de se­nas­te vec­kor­na. När pan­de­min drog igång var det många som ring­de och av­bo­ka­de. Nu har många åter­kom­mit igen och hon har även fått nya kun­der, många hem­ma­hö­ran­de i Gö­te­borg som ta­git till­flykt till som­mar­stu­gor­na på väst­kus­ten.

– Det går i vå­gor här, men vi kla­rar oss, sä­ger hon.

I des­sa ti­der tyc­ker Ca­ro­li­ne Nils­son att det är al­las skyl­dig­het att hjäl­pa till på de sätt de kan. Det här är hen­nes sätt.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

i des­sa ti­der drar man sig för att gå till fri­sö­ren – där­för gör Ca­ro­li­ne Nils­son hem­be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.