Täv­ling­en Nol­hot­ten in­ställd – förs­ta gång­en på 50 år

Tra­di­tions­ri­ka fält­skyt­te­täv­ling­en Nol­hot­ten ställs in på grund av co­ro­na­pan­de­min. Ar­ran­görsklub­bens ord­fö­ran­de Er­ling Karls­son ha­de sett fram emot stor upp­slut­ning till skjut­fäl­tet vid Över­by Pistolklub­b. – Det är in­te många täv­ling­ar i Sve­ri­ge som har 3

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Nol­hot­ten, som är en av Sve­ri­ges störs­ta in­om fält­skyt­te, skul­le av­gö­ras på an­nan­dag påsk. Er­ling Karls­son och för­e­ning­en ha­de för­be­rett in­för vad som skul­le kom­ma att bli sä­song­ens höjd­punkt. Många av del­ta­gar­na an­slu­ter från Nor­ge. Täv­ling­en vän­ta­des ha 300 star­ter.

– Det är en av Sve­ri­ges störs­ta. Och näs­tan hälf­ten är norr­män. Täv­ling­en har hål­lits li­te skymun­dan. Det är in­te många täv­ling­ar i Sve­ri­ge som har 300 star­ter, det är un­ge­fär så många som en för­e­ning kan kla­ra av att hål­la i. Vi har ar­ran­ge­rat Nol­hot­ten i 50 år. Det här blir förs­ta året som täv­ling­en ställs in sä­ger Er­ling Karls­son.

Er­ling Karls­son, ord­fö­ran­de för Över­by Pistolklub­b. (Ar­kiv­bild)

Co­ro­na­pan­de­min har ock­så gjort att klub­ben tving­ats av­vak­ta med års­och sty­rel­se­mö­te.

– Vi har fort­fa­ran­de in­di­vi­du­ell trä­ning, men det hålls inga or­ga­ni­se­ra­de pass, sä­ger Över­bys ord­fö­ran­de.

Un­der för­ra hös­ten stod höll Över­by i trä­nings­lä­ger för svens­ka lands­la­get, som kom på be­sök i Strömstad in­för täv­ling­ar i Nor­ge.

In­koms­ter­na från Nol­hot­ten in­ne­bär även vik­tigt till­skott i klubb­kas­san. Ef­ter ut­del­ning av pri­ser räk­nar Er­ling Karls­son van­ligt­vis med net­to­in­komst till Över­by PK på cir­ka 15 000 kro­nor – peng­ar som för­e­ning le­ver på un­der året.

– Ja, fast nu i år kun­de vi blå­sa av rätt så ti­digt då vi en­bart köpt in fi­gur­ma­te­ri­al för ett par 1 000 kro­nor, sä­ger han.

Över­by föl­jer re­kom­men­da­tio­ner­na och be­sked från så­väl för­bund som Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Er­ling Karls­son hop­pas på att man ska kun­na dra igång.

– Ja, vi får verk­li­gen hop­pas att det här drar över, sä­ger han.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.