”Vi kän­de att vi verk­li­gen vil­le gö­ra nå­got”

”Tri­bu­te to Tot­ta” på Fur­hol­men flyt­ta­de in till fast­lan­det och re­stau­rang­en Pi­ren i Strömstad. Li­ve­sänd­ning­en på Fa­ce­book av Fred­rik Lun­dqvist och Mat­ti­as ”Mä­be” Jo­hans­son öpp­nar för nya kon­sertupp­le­vel­ser på den di­gi­ta­la sce­nen.

Strömstads Tidning - - Kul­tur & Nö­je - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Hyll­nings­kväl­len till Tot­ta Näslund på Fur­hol­men var full­bo­kad se­dan fle­ra må­na­der till­ba­ka. Men på grund av co­ro­na­pan­de­min fick ar­ran­gö­rer­na stäl­la om pla­ner­na. I stäl­let för en ”fy­sisk” mu­sikupp­le­vel­se på Fur­hol­men blev al­ter­na­ti­vet tv-sänd kon­sert via länk på Fa­ce­book.

– Det är ett an­norlun­da sätt att ge­nom­fö­ra kon­ser­ten på – fast vad gör vi? Al­la li­der och drab­bas av co­ro­na­pan­de­min. Men det vik­tigt att vi hål­ler igång och vi hop­pas att folk tyc­ker om det vi gör, sä­ger ar­ran­gö­ren An­ders Ols­son som se­na­re un­der kväl­len tog ton med Fred­rik Lun­dqvist och Mat­ti­as ”Mä­be” Jo­hans­son.

Li­ve­sän­da kon­ser­ter har bli­vit allt van­li­ga­re på so­ci­a­la me­di­er. För att nå ut med sin mu­sik till fans run­tom i värl­den an­vän­der ar­tis­ter si­na eg­na ka­na­ler på platt­for­mar som Youtu­be, Instagram och Fa­ce­book.

– Man får för­sö­ka att gö­ra nå­got bra av si­tu­a­tio­nen. Vi kän­de att vi verk­li­gen vil­la gö­ra nå­got. Jag kon­tak­ta­de Anet­te om idén att sän­da even­tet via li­ve­stream och med ta­ke away-mat. Och hon nap­pa­de di­rekt på för­sla­get, sä­ger Fred­rik Lun­dqvist.

Hur ser din egen si­tu­a­tion ut som ar­tist?

– Ska jag va­ra är­lig vet jag in­te rik­tigt hur fram­ti­den med spel­ning­ar ser ut. Själv­klart kom­mer man att på­ver­kas. Fram­för allt har jag många in­bo­ka­de spel­ning­ar till som­ma­ren, men nu vet vi in­te hur det blir med det, sä­ger Fred­rik Lun­dqvist som job­bar som mu­siklä­ra­re på sko­la i Strömstad.

Lå­tar av bland and­ra Bob Dy­lan och Evert Tau­be står på de lo­ka­la ar­tis­ter­nas körsche­ma. Sänd­ning­en bör­jar och de förs­ta po­si­ti­va re­ak­tio­ner­na på ini­ti­a­ti­vet bör­jar drop­pa in. Ener­gin från Fred­rik Lun­dqvists och Mat­ti­as ”Mä­be” Jo­hans­sons in­stru­ment och stäm­mor är hopp­full. De ger ett slags tröst i en tid som för många är svår att för­hål­la sig till.

An­ders Ols­son vill se möj­lig­he­ter­na. Han hop­pas att grän­sen mot Nor­ge ska öpp­nas upp igen i bör­jan på maj.

– Då bör­jar hju­len sak­ta men sä­kert rul­la igång igen. Vå­ra tu­ris­ter och gäs­ter kom­mer till­ba­ka.

Vad tror du hän­der om grän­sen in­te öpp­nar?

– Då står Strömstad in­för en eko­no­misk ka­ta­strof. Allt kom­mer att stan­na upp. Det finns ing­en mark­nad om det in­te kom­mer igång.

Ska jag va­ra är­lig vet jag in­te rik­tigt hur fram­ti­den med spel­ning­ar ser ut. Själv­klart kom­mer man att på­ver­kas.

Fred­rik Lun­dqvist

Bild: Tho­mas Ben­nelind

När spel­ning­en på Fur­hol­men blev in­ställd un­der­höll Mat­ti­as ”Mä­be” Jo­hans­son och Fred­rik Lun­dqvist publi­ken från re­stau­rang Pi­ren i Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.