Så ska kom­mu­nen skyd­da äldre­bo­en­den från vi­ru­set

Inga smitt­fall har hit­tills upp­täckts på Strömstads äldre­bo­en­den, men run­tom i lan­det ökar sprid­ning­en bland de äld­re. För­valt­nings­che­fen tror att ut­hål­lig­het är nyc­keln till att hål­la vi­ru­set ut­an­för bo­en­den.

Strömstads Tidning - - Si­dan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

I Ud­de­val­la och Vä­ners­borg har äld­re av­li­dit av co­vid-19 på kom­mu­ner­nas äldre­bo­en­den. Strömstad har hit­tills va­rit för­sko­nat.

– Vi har va­rit så nog­gran­na det ba­ra går”, sä­ger so­ci­al­che­fen Mo­ni­ca Bir­gers­son.

Co­ro­na­vi­ru­set har kom­mit in­nan­för väg­gar­na på många av lan­dets äldre­bo­en­den vil­ket är en av de sto­ra or­sa­ker­na till de sti­gan­de döds­ta­len i lan­det, en­ligt stat­s­e­pi­de­mi­o­lo­gen An­ders Teg­nell.

– Det här är, skul­le jag vil­ja häv­da, vårt störs­ta be­kym­mer just nu, sa han un­der mån­da­gens press­kon­fe­rens.

Bå­de Ud­de­val­la och

Vä­ners­borg har haft varsitt fall den­na vec­ka då en åld­ring av­li­dit av co­vid-19, ef­ter att ha in­sjuk­nat på äldre­bo­en­de. Strömstads äldre­omsorg är dock sko­nad från den pro­ble­ma­ti­ken hit­tills.

– Vi har ing­et kon­sta­te­rat fall än så länge så vi har kla­rat oss. Man hål­ler på den ba­sa­la hy­gi­enru­ti­nen och är no­ga med att va­ra hem­ma när man är sjuk. Vi har va­rit så nog­gran­na som det ba­ra går, sä­ger Mo­ni­ca Bir­gers­son, chef för so­ci­al­för­valt­ning­en vid Strömstads kom­mun.

För hen­ne hand­lar det om att in­te tap­pa fo­kus el­ler tum­ma på ru­ti­ner.

– När det gått bra så länge finns det en risk att man släp­per på ru­ti­ner, men vår per­so­nal är fan­tas­tisk och hål­ler i det ar­be­tet. De gör ett helt otro­ligt jobb, sä­ger hon.

Un­der mån­da­gens press­kon­fe­rens sa An­ders Teg­nell att Folk­hälso­myn­dig­he­ten he­la ti­den pra­tat om att för­sö­ka för­hind­ra smit­tan från att nå de äld­re. Och att när den nu har gjort det hand­lar det om att se vad man kan gö­ra bätt­re. I Nor­ge har per­so­nal på bo­en­den i hög­re grad tes­tats för vi­ru­set, och de har kla­rat sig bätt­re sett till smitt­sprid­ning.

I Sve­ri­ge på­går

nu ar­be­tet med att kraf­tigt kun­na öka an­ta­let tes­ter. Folk­hälso­myn­dig­he­tens av­del­nings­chef Ka­rin Teg­mark Wi­sell sa i sön­dags i SVT:s Agen­da att man in­om någ­ra vec­kor hop­pas kun­na tes­ta 100 000 per­so­ner i vec­kan. För An­ders Teg­nell har äldre­omsor­gen högst pri­o­ri­tet i det ar­be­tet.

– Öka­de tes­ter har vi dis­ku­te­rat gans­ka myc­ket, men än så länge har vi in­te fått någ­ra in­di­ka­tio­ner om att det ska gö­ras i nå­gon stör­re ut­sträck­ning, sä­ger Mo­ni­ca Bir­gers­son.

Äldre­omsor­gen i Strömstad är nu in­ne på sin åt­ton­de vec­ka se­dan de nya ru­ti­ner­na in­för­des.

– Ut­hål­lig­he­ten är nyc­keln och den ser jag att che­fer och per­so­nal har. Ru­ti­ner­na har bli­vit en del av var­dags­ar­be­tet, sä­ger hon.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Be­a­te­bergs­går­den i Strömstad har hit­tills kla­rat sig från co­vid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.