Kom­mu­ner kö­per in skydds­ut­rus­ning till­sam­mans

Sve­ri­ges fy­ra störs­ta kom­mu­ner tar ett ge­men­samt ini­ti­a­tiv för att kö­pa in skydds­ut­rus­ning till äldre­bo­en­den och and­ra kom­mu­na­la verk­sam­he­ter runt om i lan­det. I bot­ten finns ett miss­nö­je med att kom­mu­ner­na hit­tills har fått stå till­ba­ka.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - TT

Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö och Uppsa­la väl­jer att gå i bor­gen med upp till var­de­ra 125 mil­jo­ner kro­nor för att säk­ra in­kö­pen, ett åta­gan­de som dock kom­mer att krä­va god­kän­nan­de av de re­spek­ti­ve kom­mu­ner­nas kom­mun­full­mäk­ti­ge. För­hopp­ning­en är att fler kom­mu­ner ska an­slu­ta.

In­kö­pen ska gö­ras via en in­köps­cen­tral som ägs av Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner och den skydds­ut­rust­ning man kom­mer över ska se­dan för­de­las en­ligt So­ci­al­sty­rel­sens pri­o­ri­te­ring, in­te ba­ra mel­lan stor­stads­kom­mu­ner­na ut­an al­la svens­ka kom­mu­ner.

In­kö­pen ska kun­na gö­ras ge­nom en rän­te­fri kre­dit på upp till 500 mil­jo­ner kro­nor hos Kom­mu­nin­vest AB.

Att smit­tan spri­dits på ett stort an­tal äldre­bo­en­den gör att be­ho­vet av skydds­ut­rust­ning är akut.

Ini­ti­a­ti­vet har ta­gits för att säk­ra till­gång­en på skydds­ma­te­ri­al på li­te läng­re sikt. Det kom­mer att drö­ja någ­ra vec­kor in­nan det re­sul­te­rar i att det fak­tiskt rul­lar in nytt ma­te­ri­al till äldre­bo­en­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.