Ja till hy­resstöd för fö­re­tag

Riks­da­gen sä­ger ja till att lät­ta på reg­ler­na för er­sätt­ning från ar­bets­lös­hets­för­säk­ring­en, möj­lig­he­ter till hy­resstöd för fö­re­ta­ga­re samt en mil­jard i stöd för kul­tur och id­rott.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - TT

På ons­da­gen tog riks­da­gen be­slut om änd­rings­bud­ge­ten.

Det gäl­ler bland an­nat hy­res­ra­bat­ten till fö­re­ta­ga­re in­om säl­lan­köps­han­del, ho­tell och re­stau­rang samt yt­ter­li­ga­re hårt drab­ba­de bran­scher. Om hy­res­vär­den går med på en sänk­ning av hy­ran till hälf­ten kan sta­ten, i ef­ter­hand, er­sät­ta vär­den med hal­va den kost­na­den. Fem mil­jar­der av­sätts till ra­bat­ter.

Sam­ti­digt höjs det högs­ta be­lop­pet en per­son kan få som ar­bets­lös till 1 200 kro­nor de förs­ta hund­ra da­gar­na. Det lägs­ta be­lop­pet höjs ock­så.

Pa­ke­tet rym­mer ock­så fem mil­jar­der för So­ci­al­sty­rel­sen i ökad ram för att hand­la upp skydds­ut­rust­ning, in­ten­siv­vårds­ut­rust­ning och an­nan vik­tig ma­te­ri­el för vi­rus­be­kämp­ning samt en mil­jard för öka­de co­ro­na­tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.