Ef­ter nya mö­tet – här är Bo­hus­läns FF:s nya rikt­lin­jer

Bo­hus­läns fot­boll­för­bund pre­sen­te­ra­de på tis­da­gen si­na rikt­lin­jer för den när­mas­te ti­den. Och det står nu klart att di­strikts­för­bun­det fort­satt går emot Svens­ka fot­boll­för­bun­dets rikt­lin­jer. Sam­ti­digt flag­gar ock­så BFF för att se­ri­estar­ten kan skju­tas upp

Strömstads Tidning - - Sport - Chris­ter Lind­gren cl@bo­husla­ning­en.se 0522-992 01

– Vi fort­sät­ter att stå fast vid den in­ställ­ning som svensk fot­boll ha­de från bör­jan och fram till i fre­dags. Vi går all in i stäl­let för att hål­la på att fjan­ta fram och till­ba­ka, sä­ger Lars Hans­son, kansli­chef på Bo­hus­läns fot­boll­för­bund.

Be­slu­tet att stop­pa spel för se­ni­or, ung­dom och barn in­om di­strik­tet står där­med fast tills vi­da­re, till att bör­ja med till den 30 april. Bar­noch ung­doms­se­ri­er kan even­tu­ellt star­ta i maj me­dan se­ni­o­rer­nas sä­song star­tar ti­di­gast i ju­ni, men tro­li­gen i au­gusti.

– Kan vi med åt­gär­der­na för­hind­ra att smit­tan sprids vi­da­re till en en­da per­son så tyc­ker vi att det är rätt väg att gå. Det finns hel­ler ing­et akut be­hov för för­e­ning­ar­na att spe­la trä­nings­mat­cher i det här lä­get.

In­om di­strik­tet ver­kar det ock­så fin­nas en stor enig­het kring den upp­fatt­ning­en, en­ligt Lars Hans­son.

– Det finns en­sta­ka kri­tis­ka rös­ter, men jag skul­le nog vil­ja sä­ga att re­ak­tio­ner­na som nått oss va­rit po­si­ti­va till 90 pro­cent.

Tio di­strikts­för­bund i Gö­ta­land var ur­sprung­li­gen eni­ga om hur man skul­le age­ra, men nu är lä­get an­norlun­da.

– Vi och Dals­lands FF har pre­cis sam­ma upp­fatt­ning, and­ra för­bund har en li­te an­norlun­da syn där man in­te för­bju­der trä­nings­mat­cher, men starkt av­rå­der från spel sam­ti­digt som man in­te med­ver­kar till att till­sät­ta någ­ra do­ma­re till even­tu­el­la mat­cher un­der den när­mas­te fram­ti­den. And­ra skju­ter fram allt någ­ra vec­kor. Vi di­strikts­för­bund hål­ler ock­så en fort­satt kon­takt i de här och and­ra frå­gor.

Var­je ons­dag hål­ler Svens­ka fot­boll­för­bun­det en vi­de­o­kon­fe­rens med si­na oli­ka en­he­ter. Där in­for­me­rar ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren Hå­kan Sjöstrand och bland and­ra för­bundslä­ka­ren Jo­a­kim Törn om lä­get. Den här vec­kans mö­te blir det förs­ta se­dan splitt­ring­en kring smitt­sprid­nings­åt­gär­der­na in­om för­bun­det. Nå­gon de­batt tror Lars Hans­son in­te att det blir även om upp­fatt­ning­ar­na nu up­pen­bart skil­jer sig åt.

– Det är mer en rak in­for­ma­tion i de här sam­man­hang­en. Vill man ta upp frå­gor får man gö­ra det i en­skil­da sam­tal med för­bunds­kans­li­et sä­ger han.

Ef­ter mån­da­gens mö­te Bo­hus­läns FF pre­sen­te­ra­de si­na upp­da­te­ra­de rikt­lin­jer kring pan­de­min på tis­dags­för­mid­da­gen.

I Bo­hus­läns FF:s upp­da­te­ra­de rikt­lin­jer kring vi­ruspan­de­min nämns, för­u­tom spel­stop­pet, bland an­nat föl­jan­de:

Fot­bol­lens an­svar att mot­ver­ka smitt­sprid­ning­en ska stå i fo­kus. DM för da­mer och her­rar är pa­u­sat tills vi­da­re. Barn- och ung­doms­se­ri­er star­tar ti­di­gast i maj må­nad. All ut­bild­ning är just nu pa­u­sad, men viss ut­bild­ning kan gö­ras via web­ben. Bo­hus­läns fot­boll­för­bunds re­kom­men­da­tion är ock­så att för­e­ning­ar­na skju­ter upp års­mö­ten och lik­nan­de, om mö­tet krä­ver att del­ta­gar­na träf­fas på sam­ma plats. För­e­ning­ar­na bör även be­grän­sa an­ta­let per­so­ner i och kring trä­ning­en, med 50 del­ta­ga­re, in­klu­si­ve spe­la­re, trä­na­re och öv­ri­ga som till ex­em­pel för­äld­rar, som ett rikt­mär­ke.

Det är mer en rak in­for­ma­tion i de här sam­man­hang­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.